Välkommen till en praktiskt inriktad nyhetsdag med fokus på den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft i juni 2018. Juris dr Lars Bejstam presenterar nyheter inom ett område där lagstiftningen länge varit vag.

Nyhetsdagen riktar sig till dig som behöver hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom förvaltningsrätten. Juris dr Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, presenterar en sammanställning av det mest angelägna inom utvecklingen på området och den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft i juni 2018.

Till exempel har tillämpningsområdet för flera av förfarandereglerna utvidgats, såsom bestämmelser om muntlig handläggning (14 §), om parters rätt att få del av uppgifter (16 och 17 §§) och om motivering av beslut (20 §). Nuvarande begränsningen till myndighetsutövning tas bort.

I syfte att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet moderniseras reglerna. Bland annat har uppräkningar i olika författningar till bestämmelser kompletterats med hänvisningar till bestämmelser i nya lagen. Detta gäller till exempel bestämmelserna om legalitet, objektivitet och proportionalitet (nya 5 §) och om dokumentation av beslut (nya 31 §).

Fokus under nyhetsdagen ligger på den allmänna förvaltningsrätten, det vill säga myndigheternas ärendehantering och beslutsfattande. Denna kompletteras med en genomgång av det som är aktuellt inom förvaltningsprocessen, det vill säga domstolarnas överprövning av myndighetsbeslut. Även frågor som uppkommit utan samband med förändrad lagstiftning tas upp och dagen ger gott om utrymme för frågor och diskussion.

Under nyhetsdagen får du en uppdatering av:

 • Ny förvaltningsrättslig och förvaltningsprocessrättslig lagstiftning
 • Rättspraxis och JO-beslut inom förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt
 • Den praktiska betydelsen av förändringar och nyheter inom dessa områden

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater och jurister, till beslutsfattare och handläggare inom statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter samt till den som uppträder som ombud eller biträde hos förvaltningsmyndigheter eller förvaltningsdomstolar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.