Kursen tar upp ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter. Med hjälp av handfasta exempel från rättspraxis går föreläsarna igenom frågor om sekretess- och konkurrensklausuler i anställningsförhållanden.

EU-parlamentet har i juni 2016 antagit direktivet om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. Regeringens utredning presenteras våren 2017, och direktivet ska vara genomfört i nationell rätt inom två år. Vilka materiella förändringar kommer den nya EU-harmoniserade lagstiftningen på området att innebära?

När en arbetstagare planerar att bli en konkurrent och för den skull säger upp sin anställning, inleds en process med gradvis skiftande lojaliteter och inte sällan personliga motsättningar. I fokus brukar vara hanteringen av teknisk och kommersiell information samt de kundkontakter som arbetstagaren har haft under anställningen.

Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation representerar stora värden hos arbetsgivaren. Användningen av dessa företagshemligheter är ofta en förutsättning för den nuvarande arbetsgivarens fortsatta konkurrenskraft. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat arbetsgivare mot anställdas illojala användning av företagshemligheter och know-how.

Samtidigt behöver skyddet av företagshemligheter balanseras mot intresset för arbetstagaren av att använda sin yrkesskicklighet hos en ny arbetsgivare eller i egen verksamhet. Verksamheter som inte sällan konkurrerar med tidigare arbetsgivare.

Under kursen kommer ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter tas upp. Dessutom kommer frågor om sekretess- och konkurrensklausuler i anställningsförhållanden att gås igenom med hjälp av handfasta exempel från rättspraxis.

Som kursdeltagare får du mer kunskap om:

• Lojalitetsplikten i anställning
• Företagshemlighetsskyddet i anställning
• Den internationella utblicken – kommande regelförändringar
• Sekretessklausuler i anställningsförhållanden
• Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden
• 38 § avtalslagen och 2015-års kollektivavtal om konkurrensklausuler

Föreläsare är advokat Magnus Tonell och professor Bengt Domeij.


Målgrupp:

Advokater, jurister, bolagsjurister och andra rådgivare för juridiken kring anställning.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 16.00

  Inskrivning och frukost vid 08.30. Under dagen behandlar föreläsarna:

  • Lojalitetsplikten i anställning
  - Vad innebär lojalitetsplikten i anställningsförhållandet?
  - Skyldigheten att iaktta sekretess
  - Pågående eller förberedelser till konkurrens
  - Praktiska förberedelser för eget företag
  - Sanktioner vid brott mot lojalitetsplikten

  • Företagshemlighetsskyddet i anställning
  - När blir lagen (1990:409) om företagshemligheter (FHL) tillämplig?
  - Vilken information skyddas som en företagshemlighet (1 § FHL)?
  - Obehöriga och behöriga angrepp (2 § FHL)
  - När inträder straffansvar enligt FHL (företagsspioneri och olovlig befattning av företagshemlighet)? Straffstadganden utanför FHL – dataintrång, trolöshet mot huvudman m.m.
  - Exempel på typsituationer
  - Enbart innehav eller kopiering
  - Systematiskt bortförande av företagshemligheter
  - Förstörelse/radering av företagshemligheter
  - Utnyttjande av företagshemligheter: Röjande av företagshemligheter, kommersiell användning och den nya arbetsgivarens ansvar
  - Bevissäkring och skadestånd – om åtgärder vid angrepp
  - Hur ser förhållandet mellan FHL och lojalitetsplikten ut?
  - Förhållandet till immaterialrätten - hur påverkas det immateriella rättsskyddet av att informationen utgör en företagshemlighet?
  - Skillnaderna i skydd mellan å ena sidan privata aktörer och å andra sidan offentliga aktörer som agerar under offentlighetsprincipen

  • En internationell utblick – kommande regelförändringar

  • Sekretessklausuler i anställningsförhållanden
  - Förhållandet till FHL – vad kan man avtala om i ett sekretessavtal i anställningsförhållanden?
  - Förhållandet till offentlighet och sekretess – vad kan man avtala om? Underförstådd sekretess
  - Hur förstärker och kompletterar man det rättsliga skyddet som följer av lag?
  - Hur ser ett typiskt sekretessavtal ut och hur granskar man ett avtal?
  - Vilka frågor bör besvaras i ett sekretessavtal?
  - Vilka regleringar bör finnas med i ett sekretessavtal?
  - Genomgång av praktiska exempel på sekretessavtal i anställningsförhållanden
  - Checklistor – vad bör återfinnas i ett sekretessavtal och vilka frågor bör man ställa?

  • Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden
  - Hur ser konkurrensklausuler i anställningsavtal ut och vilka intressen skyddas av dem?

  • 38 § avtalslagen och 2015-års kollektivavtal om konkurrensklausuler
  - Kravet på ekonomisk kompensation till arbetstagaren under klausulens giltighet
  - Skillnaden i skälighetsbedömning beroende på om konkurrensklausulen ingicks vid anställningens början eller vid uppsägningen
  - Vad händer om konkurrensklausulen är oskäligt långtgående – jämkning eller fullständig ogiltighet?
  - Icke-rekryteringsklausuler
  - Sanktioner vid brott mot konkurrensklausuler

  Lunch och fika ingår under dagen.