Välkommen till vår nya kurs som redogör för såväl gammal som ny lagstiftning och gällande EU-förordningar men särskilt i ljuset av den nya reviderade Bryssel II-förordningen.

Livesändning – kurstillfället den 6 maj kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i en vecka. Läs mer här!

Uppdraget som ombud/rådgivare/bodelningsförrättare/boutredningsman ställer stora krav på Dig som jurist. Det är inte bara de många gånger svåra juridiska frågorna som Du skall komma att hantera och ge råd om, utan många gånger uppstår svåra hanteringsfrågor av skilda slag. Svårigheterna har också ökat genom förekomsten av de allt fler internationella regleringarna.

Michael Hellner och Fredric Renström har under flera år anlitats av oss på BG Institute för att ledsaga er genom de förändringar i ert arbete som införandet av bland annat av arvsförordningen och den nya bodelningsförordningen har inneburit. Arbetet med detta fortsätter och BG Institute har fortlöpande särskilda kurser angående detta.

Det vi dock har funnit är att en sammantagen kurs rörande gränsöverskridande äktenskap och skilsmässor saknas.

Återigen har vi vänt oss till Michael Hellner och Fredric Renström och denna gång bett dem att de ur såväl teoretisk som praktisk synvinkel gå igenom regelverket kring;

Domsrätt

 • Vid vilken domstol kan du/bör du anhängiggöra talan om äktenskapsskillnad?
 • Vilka frågor kan domstolen pröva inom ramen för än talan om äktenskapsskillnad?
 • Bodelning?
 • Underhåll?
 • Kvarsittanderätt?
 • Säkerhetsåtgärder?
 • Kan man avtala om behörig domstol? Och i så fall i vilka frågor?

Lagval               

 • Vilken lag tillämpas på respektive frågeställning? Eller är det samma?
 • Kan man avtala om tillämplig lag och i så fall enligt vilka bestämmelser?

Verkställighet

 • Erkänns ett utländskt avgörande i Sverige och om alls, vilka domar/beslut och om vad?
 • Erkänns ett svenskt avgörande utomlands och i så fall var och vilka domar/beslut och om vad?
 • Kan ett utländskt beslut/dom verkställas i Sverige och i så fall vilka och om vad?
 • Kan ett svenskt avgörande verkställas utomlands och i så fall var och vilka domar/beslut och om vad?

Målgrupp:

Advokater och biträdande jurister på advokatbyråer samt jurister på byråer med inriktning på familjerätt.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:15

  Pass I

 • 10:15-10:30

  Fikapaus

 • 10:30-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:15

  Pass III

 • 14:15-14:30

  Fikapaus

 • 14:30-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas