HR-programmet är ett utbildningsprogram som är specifikt framtaget för dig som arbetar inom HR med fokus på det strategiska arbetet. Programmet består av fem delområden vars syfte är att öka din förståelse och utrusta dig inför framtida utmaningar.

HR förväntas numera inte bara bidra till det övergripande affärsmålet i en organisation utan även ha goda kunskaper om det senaste inom arbetsrätten. Detta program behandlar hur du kan bidra på ett konstruktivt och affärsdrivet sätt för att göra ditt företag eller organisation framgångsrik. Programmet ger dig dessutom arbetsrättens viktigaste lagar och regler inom HR.

HR-programmet inleds med en kurs i ett av de mest aktuella områdena inom HR – nämligen arbetsrätt. HR behöver ständigt vara välbekant med aktuell lagstiftning som reglerar arbetsmarknadens villkor och förutsättningar. Under vår arbetsrättsliga nyhetsdag uppdaterar vi dig i arbetsrättens aktuella delar så att du kan känna dig trygg i det praktiska arbetet och därmed minska risken för kostsamma samt tidskrävande tvister. Du får en bred uppdatering inom arbetsrätten och en fördjupning inom de områden som är mest aktuella samt hur du tillämpar det i ditt arbete.

Programmets nästa steg utvecklar dig inom Compensation & Benefits (Comp & Ben). Idag råder det akut brist på HR-medarbetare med kvalificerad Comp & Ben kompetens. Vi ger dig helheten, inte bara traditionella ersättningsformer som lön och pensioner utan även nya typer av förmåner som stärker din organisations attraktionskraft. I delmoment tre ligger ytterligare fokus på hur du kan göra din organisation mer attraktiv som arbetsgivare, även kallat employer branding.

En annan viktig del av dagens HR är det agila arbetssättet som du får djupare kunskap i under programmets fjärde delmoment. Du får kunskap om vad som kännetecknar det agila tankesättet och hur du kan arbeta med målsättning och prestationsstyrning på nya sätt och genom ”agila ögon”.

Det femte och sista delmoment behandlar de viktigaste nutidsutmaningarna och framtidsframgångarna – mångfald och inkludering. Detta moment ger dig inblick i en ny, inkluderande tid, där vi kan nå mycket längre än vad vi gör idag.

HR-programmet INLEDS DEN 24, 25 alternativt 27 MArs OCH OMFATTAR FÖLJANDE MOMENT:

Arbetsrättslig nyhetsdag 2020
Göteborg 24 mars, Malmö 25 mars alternativt Stockholm 27 mars.

Compensation & Benefits
Stockholm 5 maj

Employer branding
Stockholm 6 maj

Agilt HR
Stockholm 7 oktober

Mångfald – inkludering
Stockholm 25 november

Målgrupp:

Programmet riktar sig till dig som idag är eller vill bli HR-ansvarig, HR-strateg, HR-chef, HR-Business partner eller fristående HR-konsult.

I produktbladet nedan hittar du fullständig information om innehållet i HR-programmet.

Vid bokning kommer första kursen att vara förvald, du får själv välja datum. Du kommer kontaktas av någon av våra utbildningsrådgivare som tillsammans med dig kommer sätta datumen för kurserna så att programmet passar dig så väl det går.