Under senare år har det skett en omfattande rättsutveckling inom både sakrätt och insolvensrätt. Som deltagare får du under denna kurs fördjupad kunskap inom området.

Utvecklingen inom sakrätten samt insolvensrätten har medfört ett antal nya utmaningar för dig som praktiker och under denna heldag kring insolvensrätt och aktiebolagsrätt får du fördjupade kunskaper och verktyg för att ta dig an olika frågeställningar framöver. Utöver en belysning av ett urval av aktuella domar från Högsta domstolen, belyses också pågående lagstiftningsarbeten såsom t.ex. revideringen av företagsrekonstruktionslagen, förslaget om s.k. F-skuldsanering och förslaget om en övergång till avtalsprincipen från traditionsprincipen beträffande lösöre.

Det hävdas även i debatten att den svenska aktiebolagsrätten är föråldrad, varför den aktiebolagsrättsliga och den insolvensrättsliga regleringen kan bli betydligt mer samordnad till följd av förändringar i omvärlden, särskilt revideringen av EU:s insolvensförordning.

Som deltagare får du under kursen kunskap om:

 • En överblick dels över hur olika sakrättsliga anspråk står sig vid utmätning, företagsrekonstruktion och konkurs
 • Ny rättspraxis från högsta domstolen
 • En överblick över den aktiebolagsrättsliga regleringen av bl.a. borgenärsskyddsreglerna
 • Hur rättsläget kan gestalta sig vid kommande lagändringar

Andra konkreta frågeställningar som kommer behandlas under dagen är exempelvis hur en säljare skyddar sig mot att göra en förlust när vederbörande har levererat en vara till en köpare som senare försätts i konkurs? Hur skyddar sig en huvudman när medel har lämnats till en uppdragstagare som senare blir föremål för utmätning? När skall jag som revisor uppmana min klient att ansöka om företagsrekonstruktion/alternativt konkurs för att undvika att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder? Om en kreditgivare fått sakrättsligt skydd till en pant, är man då alltid en prioriterad borgenär i en eventuell konkurs?  Vad innebär det för mig  som borgenär att min motpart (gäldenären) blir föremål för företagsrekonstruktion? Riskerar jag som revisor att inte få betalt om jag hjälper en gäldenär i betalningssvårigheter?  Vad innebär skuldsanering för borgenären eller borgensmannen?

Kursen Insolvensrätt och aktiebolagsrätt – områden i reformering körs under ledning av Annina H Persson, professor i civilrätt vid Örebro Universitet tillsammans med Anders Lagerstedt, universitetslektor i Handelsrätt och specialiserad på associationsrätt samt verksam vid Stockholms Universitet och Örebro Universitet.


 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig särskilt till revisorer samt till jurister och andra rådgivare som söker fördjupad kunskap inom området. Då detta är en fördjupningskurs så förutsätts det att du som deltagare har grundläggande kunskaper i ämnet.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  När en näringsidkare drabbas av betalningssvårigheter kan en mängd aktiebolagsrättsliga, insolvensrättsliga men även andra regler aktualiseras. Vilka krav ställer aktiebolagslagen, företagsrekonstruktionslagen och konkurslagen på näringsidkaren i denna situation? Under detta pass redogörs översiktligt bl.a. om borgenärskyddsreglerna i aktiebolagslagen, likheterna och skillnaderna mellan företagsrekonstruktion och konkurs samt hur aktiebolagsrätten förhåller sig till insolvensrätten.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

  Under detta pass fortsätter vi att redogöra och diskutera aktiebolagslagen, företagsrekonstruktionslagen och konkurslagen men här tar vi även upp de nyheter och pågående arbeten inom lagstiftningen som pågår för att dels stärka borgenärernas rätt, dels få en mer gäldenärsvänlig insolvensrätt. Är de svenska aktiebolagsreglerna föråldrade? Fungerar företagsrekonstruktionslagen tillfredställande? Varför har Sverige i förhållande till folkmängden betydligt fler konkurser än vad t.ex. Tyskland har. Är F- skuldsanering ett bra förslag för att ge näringsidkare som misslyckats en andra chans?

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

  Under detta pass redogörs dels för vissa sakrättsliga utgångspunkter (olika sakrättsliga moment och säkerhetsrätter, vad skiljer separationsrätt från förmånsrätt m.m.) för att skilda sakrättsliga anspråk skall stå sig vid t.ex. utmätning, företagsrekonstruktion och konkurs, dels en belysning av ett urval av aktuella domar från Högsta domstolens.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV

  Vissa konkursfrågor - särskilt i belysning av EU:s insolvensförordning. Med tanke på att gränsöverskridande näringsverksamhet blir allt vanligare är frågan vilka verktyg som EU insolvensförordning ger dig som borgenärer respektive som gäldenär för att ta tillvara din rätt? Under detta pass går vi igenom tillämpningsområdet för förordningen, särskilt frågor i gränssnittet mellan aktiebolagsrätt och insolvensrätt. Är t.ex. frågor som hör till likvidationsplikt en aktiebolagsrättslig fråga som regleras av Brysselförordningen eller av EU insolvensförordningen? Vi illustrerar det komplicerade rättsläget med ett mindre case.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Anders Lagerstedt är min favorit - kunnig och rolig. BG Institute har duktiga föreläsare och bra utbud och ämnen.

Magnus Persson

Jag tycker att Anders Lagerstedt är bra. Viktigt med genuint intresserade föreläsare.

Ann-Charlotte Lilja

Leirion AB

Framstående föreläsare och kurser på olika orter i landet är styrkor hos BG Institute.

Niclas Elison

Advokat Niclas Elison AB