Kursen i kommersiell förvaltningsrätt ger dig praktiska verktyg för att effektivare tillvarata företagets intressen i dess relationer till olika myndigheter.

Kursen i kommersiell förvaltningsrätt syftar till att ge dig som advokat/bolagsjurist verktyg för att hantera dispyter med de myndigheter din klient eller ditt företag är beroende av, oavsett om myndigheten är t.ex. tillsynsmyndighet, bidragsgivare, avtalsslutande motpart (t.ex. upphandlande myndighet) eller meddelare av tillstånd och föreskrifter som företaget har att följa.

Frågor som behandlas är hanteringen av överlappande samt över-/underordnade normsystem, val av forum för tvisten/dispyten och den politiska aspekten av att driva en tvist med en myndighet. Som deltagare får du en genomgång och övergripande orientering inom relevanta rättsregler. De är ofta fler och andra än de som företaget normalt har fokus på i sin dagliga verksamhet. Målet är att ge dig praktiska verktyg för att effektivare tillvarata företagets intressen i dess relationer till olika myndigheter.

Kursen ger deltagare mer kunskap om bland annat:

• Företags dispyter med myndigheter
Det finns inga särskilda förvaltningsrättsliga regler för företag, men företags relation till myndigheter är ofta mer komplex än privatpersoners. Kommersiell förvaltningsrätt som ett försummat, ”bortglömt” ämne.

• Parallella och överlappande normsystem
I detta pass ges en genomgång av relevanta regelverk och praxis, med tonvikt på de överordnade normsystemen, det vill säga främst den allmänna förvaltningsrätten, konstitutionell rätt, EU-rätt och mänskliga rättigheter.

• Val av forum
Passet bygger på det föregående och ger exempel på hur en och samma tvistefråga kan behandlas olika i olika forum. Hur olika regler och normsystem kommer i spel. Skadeståndstalan som alternativ till överklagande.

• Förlikning med myndighet och den politiska aspekten
Myndigheters benägenhet eller obenägenhet att träffa praktiska lösningar. Kan man positionera företaget/klienten så att en praktisk lösning kan uppnås? Om inte, kan man tvinga fram en prövning som är nyttig på längre sikt. Kan det finnas en poäng i att ta det hopplösa fallet för att åstadkomma en politisk poäng?

Mattias Bexelius är advokat och specialiserad på kommersiell tvistlösning. Han arbetar regelbundet med rådgivning till företag på reglerade marknader och har i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol biträtt företag mot myndigheter i mål om mycket stora belopp.


 Målgrupp:

Advokater och jurister, specifikt bolagsjurister. Kursen utgår från företagets perspektiv, men de frågor som tas upp är relevanta även för dig som i din roll som advokat eller myndighetsjurist företräder myndigheter.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I: Företags dispyter med myndigheter

  • Vilken relation har företaget med myndigheten? Exempelvis tillsynsmyndighet, tillståndsgivare, anslagsgivare, upphandlande myndighet, normgivande myndighet
  • Vad gäller tvisten?
  • Hur fungerar myndigheten? Vem talar man med? Vad kan egentligen ansvariga tjänstemän och vilka motiv driver deras ställningstaganden i ärendet? Kan man välja att tala med någon annan?
  • Vad vill företaget uppnå?

 • 10.15 - 11.45

  Pass II: Parallella och överlappande normsystem

  • Allmän förvaltningsrätt
  • Speciell förvaltningsrätt
  • Konstitutionell rätt (inkl. offentlighetsprincipen)
  • EU-rätt
  • Mänskliga rättigheter
  • Civilrätt och straffrätt

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III: Val av forum

  • Kan företaget/klienten uppnå sina mål i förvaltningsdomstol, i allmän domstol eller hos annan överordnad myndighet/tillsynsorgan, EU:s organ eller den Europeiska domstolen för de mänskliga fri- och rättigheterna?
  • JO
  • Kan företaget välja forum eller ”attackera” på flera fronter? För- och nackdelar
  • Kostnadsfrågor, vad gäller tvisten, vad får det kosta? Kan man få processkostnader täckta av motparten?

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV: Förlikning med myndighet och den politiska aspekten

  • Tvinga fram beslut
  • Förlikning med myndighet
  • Den politiska aspekten? Advokat eller PR-konsult? Mediehantering
  • Juridisk aktivism och strategiska processer? Kan Sverige bli som USA?

 • 16.00

  Kursen avslutas