Välkommen till kursen som fokuserar på kommersiell skadeståndsrätt och leds av professor Mårten Schultz. Syftet är att ge dig kunskap kring det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i en kommersiell kontext.

Under dagen ser Mårten Schultz till skadeståndsrättens funktion i kommersiella sammanhang ur ett flertal aspekter. Särskilt fokus läggs vid hur skadeståndsrättens ansvarssystem kan behandla skadeståndsanspråk rörande vårdslös information och rådgivning, exempelvis vid krav mot revisorer och konsulter.

Gränserna för ansvaret för rent ekonomiska skador – ren förmögenhetsskada – har ökat i anseende, vilket resulterat i en ökande massa av lagstiftning och praxis. Rena förmögenhetsskador kan uppstå såväl i som utanför avtalsrelationer. Svensk rätt har traditionellt intagit en restriktiv hållning när det gäller krav på ersättning för ren förmögenhetsskada, med undantag för de skador som uppstår inom ett avtalsförhållande eller där skadan inträffar genom en brottslig gärning ( tex bedrägeri, förskingring, m.m).

Det allt mer återhållsamma synsättet har med tiden kommit att få ge efter för ansvarssynsättet i ett flertal situationer och därmed blir skadeståndsrätten alltmera en aspekt att räkna med även i den kommersiella rätten, inte minst i tider av ekonomisk oro där en mer liberal skadeståndsrätt kan innebära att yrkesgrupper som revisorer och andra konsulter tar större risker.

Kursen syftar till att ge deltagare fördjupad kunskap om:

• Skadeståndsrättens rättskällor, europeisering och problemformuleringar
• Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen, tredjemansskaderelationen och problematiska avgränsningar
• Ansvarsgrunder; skadeståndslagen, huvudregeln, culparegeln och praxis
• Orsaks- och adekvansaspekter, tillitsaspekter, skyddat intresse, orsaksbedömning vid brott, häleri och revisorsansvaret
• Den allmänna regeln om det allmännas ansvar, informationsansvaret
• Jämkning och nedsättning av ersättningsskyldighet
• Ren förmögenhetsskada enligt speciallagstiftning
• Utvecklingstendenser


 Målgrupp

Advokater och jurister, domare, bolagsjurister, och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med skadeståndsrättsliga frågeställningar.

Kursprogram

 • 08.00 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har de bästa föreläsarna.

Stefan Flemström

Advance Advokatbyrå