Välkommen till kursen om kommunal bolagsjuridik. Under dagen ligger fokus på nyheter, för att du ska kunna hålla dig á jour inom området. Specifikt behandlas de juridiska reglerna kring kommun- och landstingsägda bolag. Dagen leds av professor Daniel Stattin och fokuserar på det senaste vad gäller lagstiftning, praxis, möjligheter och utmaningar inom området.

Majoriteten av kursdagen kommer att ägnas åt de juridiska frågorna rörande relationen mellan ägare och bolag, kommunala koncerner och bolagskoncerner, bolagsstyrning och bolagsorganens funktion, ansvar och samspel med varandra.

Som kursdeltagare vid denna nyhetsdag får du en uppdaterad och fördjupad kunskap om:

• Bolagsstyrning i praktiken i en kommundemokratisk och kommunpolitisk miljö
– Diskussionen om kommunala bolag, argument för och emot sådana
– När passar bolagsformen och när är förvaltningsform bättre – jämförelse
– Krav för att få lämna över verksamhet till kommunala bolag
– Kommunalrättsliga principer och bolagsverksamhet
– Bolagsbildning, bolagsordning m.m.
• Relationen mellan kommunala bolag och kommun
– Tillämpningen av 3 kap. kommunallagen i verksamheten
– 6 kap. 1 § kommunallagen, särskilt uppsikt över bolagen och kommunstyrelsens åtgärder
– Styrning – dialogform, ägardirektiv, beslut på stämma etc.
– Underställandeskyldighet
– Styrelsens och företagsledningens roll och ansvar
– Medverkan i kommunala processer
• Relationen med andra delägare, kommuner eller privata aktörer
– Aktieägaravtal och andra sätt att reglera samarbetet
– Risker
• Tystnadsplikt och offentlighet kopplat till kommunal bolagsjuridik
– Reglernas utformning
– Risker
• Upphandlingsregler, i korthet om LOU
– Upphandling till/från kommunala bolag. Teckalkriterier m.m.

Kursen går under ledning av Daniel Stattin, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet. Daniel forskar bland annat i aktiebolagsrätt och bolagsstyrning, och har varit sekreterare i Sveriges Kommuners och Landstings utredning om principer för bolagsstyrning i kommun- och landstingsägda bolag.


Målgrupp

Jurister, advokater, kommunjurister, upphandlare och andra med juridiskt ansvar inom kommun och landsting


 

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas