Förbättra standardavtalen och vässa din förhandlingsteknik vid vår kurs om kommunala fastighetsavtal.

Vid många kommuner används föråldrade mallar för avtal som rör fastigheter. Bindande överlåtelser kan därmed blandas med icke bindande optionsrätter eller ålägganden som hör hemma i detaljplaner snarare än i köpekontrakt. I sämsta fall binder avtalen parterna vid åtaganden som aldrig var avsedda.

Kursen syftar till att hjälpa dig som deltagare att förbättra dina standardavtal och att bli bättre på att förhandla om fastighetsköp och fastighetsförsäljningar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Valet mellan olika överenskommelser och avtal vid hantering av kommunala fastigheter
 • Hur kommunala fastighetsavtal skall utformas
 • De risker som kan finns med felaktigt utformade köpeavtal

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister, exploateringsansvariga och andra kommunala befattningshavare med ansvar för planering, fastighetsförsäljning och fastighetsinköp. Den är även intressant för dig som arbetar vid exempelvis bank eller byggbolag, liksom för dig som är advokat eller fastighetsmäklare och som berörs av dessa frågor.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  • Kommunala överenskommelser och avtal
  • Överenskommelser som inte är bindande
  • Detaljplaner och exploateringsavtal
  • Fastighetsköp och fastighetsförsäljningar
  • Serviceavtal och nyttjanderätter

 • 10.15-12.00

  Pass II
  • Särskilda begränsningar för kommuners fastighetsavtal
  • Likställighetsprincipen och konkurrensregler
  • Kommunal kompetens och fastighetshandel
  • Gränser för vad som får regleras i detaljplan
  • Kommuners ansvar för lokalisering och bygglov
  • Kommunalt och enskilt huvudmannaskap
  • Kommuners möjligheter till friskrivningar vid försäljning till konsumenter

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  • Avtalsklausuler
  • Krav för att fastighetsköp ska bli bindande
  • Genomgång av autentiska exploaterings- och markanvisningsavtal
  • Belysande av felaktigheter och förslag på förbättringar

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  • Fortsatt genomgång av avtalsklausulerna
  • Avtalens påföljder: bundenhet, skadestånd eller ingen påföljd
  • Oavsiktliga avtal om servitut och nyttjanderätter
  • Friskrivningar

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB