I den här kursen går föreläsarna igenom ofta förekommande frågor i samband med att en konkurs inträffar under ett pågående byggprojekt och du får ökad kunskap om hur du bör agera när konkursutbrottet är ett faktum. Kursen har sin utgångspunkt i allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (AB 04 och ABT 06) som tillämpas frekvent i byggbranschen.

Att hantera byggprojekt är en riskfylld verksamhet. Ofta handlar det om omfattande och komplexa projekt som omsätter stora belopp. Arbetsområdet för varje projekt är unikt och entreprenörens bristande förkunskaper och kännedom om arbetsområdet är en av flera orsaker till att byggprojekt sällan håller sig inom ramarna för varken tidsbegränsning eller budget. Detta kan orsaka såväl beställare som entreprenör i ett byggprojekt stora kostnader och kan vara en bidragande orsak till ett konkursutbrott under pågående byggprojekt.

I kursen om konkurs i pågående byggprojekt står praktisk tillämpning i fokus. Innehållet riktar sig till dig som är advokat och jurister, beställare, entreprenörer, konsulter samt andra som kan komma i kontakt med konkurshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, t.ex. representant för särskilt berörda fordringsägare såsom banker och andra kreditinstitut.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Konkursinstitutets huvuddrag
 • Konkursboets rätt att inträda i entreprenadavtalet
 • Hävningsrätten vid motpartens konkurs
 • Nödvändiga underrättelser till och besked från konkursboet
 • Regleringen av parternas ekonomiska mellanhavanden och värderingen av utfört arbete i byggprojektet
 • Frågor kring entreprenadens fortsättning med andra aktörer
 • Konkursboets ansvar för fel, regler om konkursfordringar och massafordringar
 • Vem har rätt till material och hjälpmedel på byggarbetsplatsen efter ett konkursutbrott

Målgrupp:

Advokater och jurister, beställare, entreprenörer, konsulter samt andra som kan komma i kontakt med konkurshantering inom bygg- och fastighetsbranschen.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Orsaker till att konkurser inträffar i byggprojekt.
  Strukturer, parter och regelverk i ett byggprojekt.
  Konkursinstitutets huvuddrag.

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Förutsättningar för konkurs, konkursförvaltarens åligganden och uppgifter, konkursens huvudsakliga syfte.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Konkursboets rätt att inträda i entreprenadavtalet.
  Parts rätt att häva entreprenadavtalet efter konkursutbrottet, regleringen av parternas ekonomiska mellanhavanden.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Konkursboets ansvar för fel i entreprenaden och konkursförvaltarens överväganden.
  Rättigheter och skyldigheter kopplat till material och hjälpmedel på arbetsplatsen.
  Praktisk hantering för att motverka ett konkursutbrott.

 • 16.00

  Kursen avslutas