Kursen behandlar det ökade ansvar som många konsulter har kommit att åläggas i form av skadeståndsansvar och i någon mån straffansvar. Vi diskuterar frågor som vad som menas med oaktsamhet, vad som anses utgöra oaktsamhet och riskerna med kvalitetsgarantier vid uppdragets utförande.

Denna utbildning om konsultens ansvar är högaktuell i och med den s.k. PWC-domen från hovrätten i västra Sverige (Prosolvia-domen) och avgörandet i HD 17 april 2014 och frågan om den krets av skadelidande som är berättigade till skadestånd på den finansiella marknaden när en revisor avgivit en s.k. ren revisionsberättelse fast denne borde ha avgivit en oren.

Under dagen går föreläsare Jan Kleineman igenom behovet av s.k. öppningsbrev och ansvarsfriskrivningar. Förhållandet mellan tillgängliga ansvarsförsäkringar och möjligheterna att jämka ansvaret. Personligt ansvar i förhållande till revisionsbyråernas ansvar och gränserna för sk. principalansvar.

Kursen har två perspektiv. Ett juridiskt risk-managementperspektiv där du som konsult får anledning att betrakta vad du kan göra för att minimera ansvarsriskerna genom ett aktivt risk-managementarbete innefattande ansvarsfriskrivningar, försäkringsskydd, bevissäkring, och andra former av riskanalys. Det andra perspektivet är att lära sig mer om rättsläget idag. Vi går igenom relevant lagstiftning, rättspraxis och vad man i övrigt genom svenska och utländska erfarenheter kan lära sig om själva rättsområdet.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur omfattande ansvaret är idag för revisorer, advokater och andra särskilt riskexponerade konsulter.
 • Vilka rättsfall finns vad gäller t.ex. skatterådgivning, domstolarnas syn på upplysningsplikt, klienternas egna plikter.
 • Behov av relevanta ansvarsförsäkringar.
 • Gränser för ansvarsfriskrivningar.
 • Bevisbördans placering när klienter är missnöjda.
 • Bevissäkringsbehovet.
 • Möjligheter att jämka skadeståndsansvaret.
 • De mest riskexponerade konsultrollerna.
 • Förhållandet mellan revisorers och styrelsers ansvar enligt aktiebolagslagen.

 

målgrupp

Jurister, revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och andra ekonomkonsulter.

Kursprogram

 • 8.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.00

  Pass I
  Varför får konsulter allt mer ansvar och varför har skadestånden blivit så stora. Revisorer som skattekonsulter och bolagsorgan enligt aktiebolagslagen. Styrelsens ansvar i förhållande till revisorernas ansvar. Advokater som skattekonsulter. Behovet av att upplysa klienter och osäkerheten vid skatteplanering och riskerna med den s.k. generalklausulen.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Olika ansvarsformer, oaktsamhet- och garantiansvar. Orsakssamband s.k. adekvat kausalitet. Vad sa hovrätten i Prosolviadomen. Var kritiken befogad. Kretsen av ersättningsberättigade och synsättet i HD:s dom från den 17 april.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Konkreta skadesituationer.
  Genomgång av juridiskt riskmanagementarbete. Bevissäkring, bevisbördans placering ansvarsbegränsningar. Preskription och reklamationsplikt. Försäkringsfrågorna inklusive s.k. captivelösningar. Jämkningsmöjligheterna. Hur hanterar man de riktigt stora skadeståndsyrkandena?

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Fortsättning samt en utvärdering av vad som kan väntas i framtiden. EU-lösningar, den svenske lagstiftaren och vad som kommer att ske i praxis. Slutsatser för framtiden

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.