Välkommen till kursen som ger dig praktiska och fördjupade kunskaper gällande avtalsparters skyldigheter och framförallt olika typer av kontraktsbrott. Föreläsare är professor Christina Ramberg och advokat Eric M Runesson.

Kursen behandlar ”godtagbara” kontraktsbrott, det vill säga force majeure, men främst andra former av avtalsbrott. Att någon av parterna inte fullföljer sin del av den gemensamma överenskommelsen är vanligt förekommande och ställer ofta till med ett antal svårigheter. Fokus under kursdagen ligger på de mest vanligt förekommande kontraktsbrotten (eller avtalsbrotten) och påföljder av dessa.

Trots att den svenska avtalsrätten i de flesta fall noggrant beskriver detta i lag, är det långt ifrån alla situationer som har en klar och tydlig lösning. Föreläsarna kommer således att ge praktiska råd samt även att ingående behandla garantier, reklamationsinvändningar och påföljder.

Nivån på kursen är hög och förutsätter därmed förkunskaper om avtalsbrott. Med utgångspunkt i en övergripande redogörelse för påföljdssystemet tas utvecklingen som skett i senare års rättspraxis upp. Detta innefattar frågan om utebliven reklamation ska medföra bortfall av påföljder utanför det lagreglerade området (med utgångspunkt i skiljedomar), frågan om köpares ansvar för uppgifter som lämnas till säljaren (NJA 1993 s 436 och NJA 1980 s 398), fråga om när fel beror på köparen (NJA 13 s 1174), säljares funktionsansvar (HD 2009 och HDs domar från december 2015), tolkning av vitesklausul (HD 2010) och ansvarsområdesklausul (NJA 13 s 271). En viktig del av påföljdssystemet är skadeståndspåföljden. Här belyses skadestånd på grund av underlåtenhet (NJA 13 s 145 – Landskrona) och utvecklingen av synen på den s.k. differensläran (HD 2014 – revisorsansvar) och synen på konkurrerande skadeorsaker (HD 2012). Vi belyser även korta preskriptionsfrister som ansvarsbegränsningar mot bakgrund av HD-avgöranden från senare år.

Kursdagen disponeras enligt följande: Föreläsarna behandlar påföljdssystemet i stort på förmiddagen – och problematiserar – och tar rättsfallsgenomgången på eftermiddagen under rubrikerna fel, dröjsmål och andra avtalsbrott; reklamation, skadestånd och skadeberäkning. Som deltagare får du en övergripande redogörelse för påföljdssystemet och den utveckling som skett i senare års rättspraxis.


Målgrupp

Advokater, företagsjurister och personer med ansvar för avtal och avtalstillämpning. Kursen riktar sig till praktiker med förkunskaper på området.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Christina Ramberg är otroligt kunnig och rolig att lyssna på

Petra Edenfeldt

Kammarkollegiet Stockholm

Mycket ingående, givande och bra resonemang

Kursdeltagare 2015