Den här kursen ger en samlad bild av vad som kan uppnås genom lantmäteriförrättningar. Du får en genomgång av lantmätarens alla verktyg.

Genom de olika typerna av lantmäteriförrättningar, såsom fastighetsbildning (avstyckning, fastighetsreglering etc), anläggningsförrättning, ledningsförrättning och fastighetsbestämning, kan många olika ändringar som gäller fastigheter genomföras.

Kursen tar sikte på de frivilliga förrättningarna där alternativet med olika avtalsrättsliga upplåtelser är en viktig del. Vi tittar närmare på vilka skillnader som är de viktigaste för fastighetsägaren avseende avtalsservitut och ledningsrätt respektive arrende och äganderätt. Lantmäterimyndighetens utrednings- och serviceskyldighet beskrivs och du får veta mer om hur fastighetsägaren bör agera vid en lantmäteriförrättning för att få bästa möjliga utfall. Kursen visar på praktiska fall, exempelvis köp och fastighetsbildning av exploateringsfastigheter innan antagen detaljplan (utformning av köp, förutsättningar för vilandeförklaring i förrättningen mm).

Du får veta mer om:

 • Vad som går att göra med fastigheter i en lantmäteriförrättning
 • De begränsningar som finns i lantmäteriförrättningen
 • Vad som går att uppnå genom avtal samt fördelar och nackdelar med avtal jämfört med lantmäteriförrättning
 • Vad du som fastighetsägare kan göra i form av yrkanden, utredningar etc
 • Kostnader i förrättningen
 • Lantmätarens kommunikation med sakägare och sökande
 • Överklaganden

Målgrupp

Kursen passar alla som kommer i kontakt med lantmäteriförrättningar vid exploatering, förvaltning samt köp och försäljning av fastigheter – byggföretag, fastighetsbolag, kreditinstitut, advokater och jurister samt fastighetsmäklare.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  - Kontakten med lantmäterimyndigheten
  - Upplysning och rådgivning innan ansökan
  - Serviceskyldighet under förrättningen
  - Utformningen av ansökan
  - Utformning av köp och överenskommelser
  - Alternativ till förrättning
  - Sakägarens svar på begäran om fastighetsbildning

 • 10.30-12.00

  Pass II
  - Handläggning
  - Kommunikation med sakägare och sökande
  - Utredningar av förrättningslantmätaren
  - Utredningar av sakkunniga
  - Handläggningstider
  - Sammanträden
  - Sökandens och sakägares bundenhet vid medgivande

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  - Förrättningsbeslut
  - Delbeslut under förrättningen
  - Vilandeförklaring
  - När beslut blir bindande
  - Kostnader

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  - Överklagande
  - Vad som kan överklagas
  - Kostnadsansvar i Mark- och miljödomstolen
  - Överklaganden till Mark- och miljööverdomstolen och till Högsta domstolen
  - Fastighetsbestämning istället för fastställelsetalan

 • 16.00

  Kursen avslutas