Från 1 januari 2015 införs nya regler för exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Här får du aktuell information för att kunna utforma juridiskt korrekta genomförandeavtal.

Exploateringsavtal och andra genomförandeavtal mellan kommun och byggherre anger hur ett markområde ska utvecklas – vad som ska byggas, när det ska byggas, vem som ska betala olika exploateringskostnader och vem som ska ansvara för olika tekniska anläggningar.

Ofta är avtalen kopplade till en detaljplan, som antingen finns eller som kommer att antas. Genomförandeavtalet är ett civilrättsligt avtal, men där kommunen har ett särskilt överläge genom sitt planmonopol. Genomförandeavtalen har tidigare saknat uttryckligt lagstöd, men från och med 1 januari 2015 införs nya regler för exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Dessutom kan bland andra avtalslagen, kommunallagen och plan- och bygglagen komma att ha betydelse vid utformandet av exploateringsavtal och andra genomförandeavtal.

Kursen behandlar det aktuella rättsläget med de nya regler på området som träder i kraft från årsskiftet. Dessa syftar bland annat till att öka förutsebarheten och effektiviteten i exploateringsprocessen. Dagen behandlar även de offentligrättsliga regler som måste beaktas när en kommun ingår avtal med en enskild, bland andra LOU/LUF, kommunallagen och EU:s statsstödsregler.

Syftet med kursen är att, med en blandning av teori och praktiska exempel, ge dig som deltagare en god grund för att på bästa sätt förhandla och utforma juridiskt korrekta genomförandeavtal.

Under kursen får du veta mer om:

 • Vilka krav som får ställas på en byggherre i ett exploateringsavtal
 • Hur en markanvisning ska gå till och vilka regler som gäller för markanvisningsavtalet
 • Vilka offentligrättsliga aspekter som måste beaktas när en kommun ingår avtal med en privat byggherre
 • Vilka lagändringar som genomförs på området per 1 januari 2015

Maria Ingelsson är bara med vid vårens tillfälle. Övriga föreläsare håller utbildningen vid höstens kurstillfälle.


målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är mark- och exploateringsansvarig vid en kommun eller exploateringsansvarig vid byggbolag samt till advokater och jurister som arbetar med detta område.


 

 

 

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  En översiktlig beskrivning av detaljplaneprocessen, inklusive överprövning. Övergripande genomgång av kommunens och byggherrens rättigheter och skyldigheter.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Närmare beskrivning av olika slags genomförandeavtal. Vad kan och får ett exploateringsavtal innehålla? Vilka regler gäller för markanvisning och markanvisningsavtal? Vilka krav kan kommunen ställa i detaljplanen respektive vid bygglovsgivning? Genomgång av de nya regler som införs på området från och med den 1 januari 2015.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår).

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Fortsättning på pass II.
  Sammanfattning av Pass II och III.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Fortsättning på pass III.
  Offentligrättsliga aspekter på genomförandeavtalen, särskilt om lagen om offentlig upphandling, statsstödsreglerna och den kommunala likställighetsprincipen.