För att kunna bruka åkermark och skogsmark eller använda mark för bebyggelse krävs att marken är väldränerad, vilket i många fall ställer krav på markavvattning – en vattenverksamhet som kräver tillstånd.

Markavvattning är enligt miljöbalken (MB) åtgärder som utförs för att avvattna mark, för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda ett område mot vatten. Syftet är att varaktigt öka eller behålla markens lämplighet att brukas eller bebyggas. Denna typ av vattenverksamhet kräver generellt sett tillstånd enligt MB 11 kap, vilket aktiverar miljöbalkens regler och processen blir omfattande. För just markavvattning finns dessutom särskilda regler att ta hänsyn till.

Markavvattningssamfälligheter är vanliga men ofta gamla och svåra att överblicka. Många är omedvetna om samfälligheten, som bara hanteras av Länsstyrelser och domstolar. Problem i avvattningen kan dock medföra översvämningar och skadeståndsansvar för delägarna i samfälligheten. I avgöranden har domstolarna att ta hänsyn både miljörätt och fastighetsrätt, vilket ofta ger nya frågeställningar och unika lösningar. Behovet av medvetenhet om problematiken är stort.

Kursen Markavvattning ger dig ökad kunskap om regelverket, när tillstånd och anmälan behövs, hur processen går till och vilka intressen som ska skyddas. Du får veta mer om markavvattningssamfälligheten som instans; hur den bildas, ändras och upphävs samt var samfälligheterna kan hittas. Vidare beskriver föreläsarna hur markavvattning och eventuella samfälligheter ska hanteras vid exploatering och utveckling av infrastruktur. Dessutom berörs praxis och eventuella tendenser inom området.

Markavvattning är nu en extra aktuell fråga, då en stor utredning rörande vattenfrågor med reglering i Miljöbalken, däribland markavvattning, presenterades i juni 2014 (SOU 2014:35): I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. Utredningen presenterar omfattande regeländringar som väntas träda i kraft den 1 juli 2015.

Kursen är uppbyggd på fyra block:

 • Grundläggande frågor och problem
 • Tillstånd och tillståndsprocessen
 • Markavvattningssamfälligheter
 • Exploatering och infrastruktur

Som deltagare får du kunskap om:

 • Regelverket kring markavvattning, nationella skillnader, när tillstånd krävs, hur det erhålls och vilka särskilda krav som ställs på en sökande
 • Vad en markavvattningssamfällighet innebär, hur den bildas, ändras och upphävs samt var den hittas
 • Hur markavvattning och samfälligheter hanteras i samband med exploatering, detaljplaner och utveckling av infrastruktur

målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med markfrågor vid exempelvis byggbolag, bank, fastighetsmäkleri, skogsbolag eller lantmäteri, som är exploaterings- eller planansvarig vid kommun eller inom övrig offentlig sektor samt till dig som är advokat eller jurist och kommer i kontakt med området.


Kursprogram

 • 08.00-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Förmiddagspass:
  Grundläggande frågor och begrepp

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Fortsättning förmiddagspass:
  Tillstånd och tillståndsprocessen

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Eftermiddagspass:
  Markavvattningssamfälligheter

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Fortsättning eftermiddagspass:
  Exploatering och infrastruktur

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett osedvanligt trevligt bemötande och alltid ett mycket bra kursutbud. Det är verkligen hög nivå rakt igenom.

Magnus Näsholm

Advokatfirman Abersten

BG Institute har proffsiga, kunniga och karismatiska föreläsare. Tommy Iseskog är en favorit tack vare hans givande föreläsningar och hans humor.

Malin Gullberg Söderbeck

Wasan Sverige