En nyhetsdag om markfrågor som ger dig en överblick över den senaste utvecklingen inom området. Under 2015 sker omfattande förändringar.

Den här kursen är en årligen återkommande nyhetsdag som vänder sig till dig som arbetar praktiskt med markfrågor vid exempelvis kommuner eller större markägande bolag. Kursen tar upp frågor som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet. Viktiga nyheter inom markjuridiken avser sidoarrenden, förändringar i PBL och nya regler kring markanvisningsavtal. Bygglovsbeslut och ersättning för ledningsrätt är andra punkter som tas upp. I varje pass ges utrymme för diskussion och frågor.

Som deltagare får du bland annat veta mer om:

 • Hur juridiska frågor i planer ska hanteras
 • Fastighetsbildning i praktiken
 • Aktuell praxis kring ersättning
 • Bygglovsbeslut och laga kraft
 • Nyheter inom området: PBL, mark och exploatering, arrenden

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som exempelvis är markansvarig hos fastighetsägande bolag, arbetar med mark- och exploatering eller arbetar vid fastighetskontor eller byggnadsnämnder inom offentlig sektor. Kursen är även lämplig för advokater med bred fastighetsrättslig praktik.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  • Nya regler i PBL om liten avvikelse
  • Mindre avvikelse vid fastighetsbildning

 • 10.30-12.00

  Pass II
  • Medgivande till fastighetsreglering (bl a HD T 4170-12)
  • Granneyttrande och klagorätt enligt PBL (bl a HD 5554-13)
  • Bygglovsbeslut och laga kraft

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  • Lättnader i biotopskyddsreglerna
  • Nya strandskyddsregler
  • Olovligt nedtagande av växtlighet

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  • Negativa servitut i detljplaner
  • Ersättning för ledningsrätt

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB

Alltid givande och bra diskussioner tack vare bra föreläsare.

Jon Lundmark Söderberg

Advokatfirman Werner