Nu presenterar vi vår praktiskt inriktade nyhetsdag om markjuridik – Markdagen 2017. Du får en överblick över den senaste utvecklingen inom markjuridiken, ett område under stark förändring. Vi följer pågående utredningar och rapporterar om allt nytt.

Markdagen är en årlig nyhetsdag för dig som hanterar markfrågor och markjuridik i ditt arbete vid exempelvis kommuner, markägande bolag eller fastighetsbolag. Kursen tar upp frågor och problemsituationer som är vanligt förekommande och belyser aktuella ämnen inom markområdet.

Under 2017 kommer föreläsarna att behandla frågor kring markupplåtelser, markåtkomst, planer och bestämmelser samt fastighetssamverkan.  Som deltagare kommer du bland annat få veta:

 • Vad de nya reglerna om prioritet för bredbandsutbyggnad innebär
 • Om det blir generösare ersättning vid expropriation av bostäder
 • Hur tidsbegränsade bygglov för studentbostäder hittills har bedömts i praxis
 • Vad styrelsen och stämman får besluta om i en samfällighetsförening.

Hela kursdagen kommer att bjuda på gott om tillfälle  för frågor och diskussion.


målgrupp

Kursen vänder sig till dig som hanterar markfrågor. Kurser passar även dig som är jurist med bred fastighetsrättslig praktik.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I - Markupplåtelser

  - Vad innebär de nya reglerna om prioritet för bredbandsutbyggnad och hur påverkar de byggbranschen?
  - Kan en ledningshavare bli skyldig att lösa in en tunnel där ledningen dragits?
  - Hur ställs kraven på planmässighet vid ledningsrätt?
  - Hur tolkar man ett beslut om ett servitutsområdes omfattning?
  - Vad krävs för att det skall gå att fastställa ett 90 år gammalt servitut?
  - Är det brottsligt att hindra framkomst när ett servitut är olokaliserat? • 10.15-12.00

  Pass II - Markåtkomst

  -Hur kan markägandet säkras genom fastighetsbildning tidigt i exploateringsprocessen?
  - Kommer det att bli generösare ersättning vid expropriation av bostäder?
  - Hur stor får en bostadsfastighet på landsbygden vara?
  - Hur påverkar äldre hävder fastighetsgränserna idag?
  - När en fastighet ska delas genom klyvning, hur går uppdelningen till?
  - Hur påverkar strandskyddsreglerna fastighetsbildningen?

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III - Planer och bestämmelser

  - Hur har tidsbegränsade bygglov för studentbostäder hittills bedömts i praxis?
  - Vilka är lättnaderna i de kommande reglerna om tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder?
  - Finns det hinder mot inglasning av balkonger?
  - När kan detaljplanekravet frångås med hjälp av undantagsbestämmelsen i 4 kap 2 § 2 st PBL?
  - Kan det finnas hinder mot att bygga bostäder på betesmark?
  - Kan övernattningsstugor vara bygglovsbefriade ekonomibyggnader?

 • 14.45-16.00

  Pass IV - Fastighetssamverkan

  - Hur påverkar teknikutvecklingen vad som ingår i en gemensamhetsanläggning?
  - Vad får styrelsen och stämman besluta om i en samfällighetsförening?
  - Vilka villkor gäller för omprövning av gemensamhetsanläggning?
  - Är gemensamhetsanläggningar för dagvatten tillåtna på allmän plats?
  - Hur lokaliseras vägar som är gemensamhetsanläggningar?
  - Får man ta ut avgift av den som inte medverkar på städdagar?