Välkommen till en ny praktiskt inriktad temadag om tillståndsprövning kopplad till miljökvalitetsnormer – ett högst aktuellt ämne.

Miljökvalitetsnormer infördes redan samtidigt som miljöbalken, men tillämpningen och den rättsliga betydelsen av normerna har kommit att utvecklas under senare tid. I den här kursen lägger vi fokus vid komplex tillståndsprövning i relation till miljökvalitetsnormer. Kursen har en tydligt praktisk inriktning.

Hanna Tynkkynen och Björn Hellman, båda advokater och specialister inom miljöjuridik, går igenom miljökvalitetsnormernas rättsliga reglering och rättsverkan, vilka områden som berörs av miljökvalitetsnormer samt normernas betydelse inför och under tillståndsprövningen av exempelvis miljöfarlig verksamhet.

Mot bakgrund av EU-domstolens så kallade Weserdom av den 1 juli 2015, beträffande betydelsen av miljökvalitetsnormer för vatten, ägnas uppmärksamhet även åt denna typ av normer.


Deltagare

Denna praktiskt inriktade dag vänder sig till dig som hanterar eller kommer i kontakt med tillståndsprövning  och miljökonsekvensnormer, i  egenskap av exempelvis miljöchef och miljöhandläggare.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Den miljörättsliga tillståndsprövningen - bland annat miljöbalkens allmänna hänsynsregler, krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning, ansökans upprättande och innehåll samt processen vid miljöprövningsdelegation respektive mark- och miljödomstol.

 • 10.15-10.30

  Fika

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Miljökvalitetsnormers rättsliga reglering 1 - främst 5 kap. miljöbalken om miljökvalitetsnormer.

 • 11.45-12.45

  Lunch

 • 12.45-14.15

  Miljökvalitetsnormers rättsliga reglering 2 - främst de olika förordningarna om miljökvalitetsnormer.

 • 14.15-14.30

  Fika

 • 14.30-16.00

  Miljökvalitetsnormerna och tillståndsprövningen.

 • 16.00

  Frågestund