Ny fördjupningskurs 2016 där vi tittar på hur miljölagstiftningen hanterar områdesskydd, exempelvis Natura 2000 och riksintressen.

Kursen ”Miljörätt – inriktning områdesskydd” tar fasta på miljöbalken, vilken anger att människan har ett ansvar att skydda och bevara naturen liksom den biologiska mångfalden. Detta innebär att värdefull natur ska skyddas mot exploatering eller andra motsvarande ingrepp och det finns därför ett antal skyddsformer att tillgå. I denna kurs fördjupar vi oss i hur miljölagstiftningen hanterar frågor om områdesskydd, såsom exempelvis Natura 2000.

I kursen kombineras teori med ett antal praktiska exempel i syfte att beskriva hur miljölagstiftningen tillämpas i praktiken. Inledningsvis går vi bland annat igenom miljöbalkens regler om områdesskydd. Mot bakgrund av detta diskuterar vi sedan verkliga praktiska exempel, där tillämpning av såväl miljöbalken som annan närliggande lagstiftning – exempelvis ledningsrättslagen och plan- och bygglagen – är aktuell. Syftet är att du ska få ökad kunskap om hur de olika lagstiftningarna samspelar i den praktiska tillämpningen när det gäller frågor om områdesskydd.

Under kursen behandlas bland annat följande frågor:

 • Områdesskydd – hur regleras detta i lagstiftningen?
 • Vilka olika skyddsformer finns? Ex. Natura 2000.
 • Vad innebär riksintressen i konkreta projekt?
 • Praktiska exempel – hur tillämpas miljölagstiftningen i praktiken? Vilka kopplingar finns till övrig lagstiftning?
 • Bunge-målet och dess fortsättning – vad innebär detta för kommande och pågående tillståndsprövning?

 


målgrupp

Du som ansvar för eller berörs av miljöfrågor och miljölagstiftning med koppling till områdesskydd och riksintressen har nytta av kursen Miljörätt – inriktning områdesskydd. Inriktningen passar både dig som arbetar inom offentlig sektor och privat verksamhet med inriktning miljö, byggande, mark och exploatering.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I

 • 10.15-12.00

  Pass II

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III

 • 14.45-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas