BG Institute arrangerar en årlig miljörättslig nyhetsdag för dig som arbetar med miljöfrågor och som därmed kommer i kontakt med miljöbalkens föreskrifter. Du får aktuell information om nyheter, kommande förändringar och särskilt viktiga frågor.

Inom miljölagstiftningen har flera nyheter tillkommit under senare tid. Det rör sig bland annat om tillståndsfrågor för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, EU:s kemikalieregler, avfallshantering, buller, naturvård och artskydd. Utvecklingen fortsätter och en årlig uppdatering som ger dig kunskap om senaste nytt är av stor vikt.

Miljörättslig nyhetsdag leds av experterna Stefan Rubenson och Tomas Underskog, båda advokater med gedigen erfarenhet inom miljörätt. Stefan och Tomas går igenom aktuella och relevanta rättsfall inom miljörättens område, presenterar nyheter och belyser den senaste tidens utveckling. Du får praktiska råd och tips under nyhetsdagen och det finns utrymme för frågor och diskussion.

Du får bland annat veta mer om miljörätt i relation till:

 • detaljplaner, byggande och stadsutveckling
 • infrastruktur och buller
 • energifrågor
 • vattenverksamhet och miljökvalitetsnormer för vatten
 • förorenade fastigheter och solidariskt ansvar
 • rätten att överklaga, skadestånd och ersättningsregler

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och därigenom med miljöbalken och dess specialföreskrifter – tekniska konsultbyråer, byggbranschen, branschorganisationer, offentliga organ, statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner samt advokater och jurister som är verksamma inom området.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Ny lagstiftning och nya utredningar.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Miljökvalitetsnormer för vatten – en svensk nyordning till följd av EU-domstolens avgörande den 1 juli 2015 i mål nr C-461/13?
  Vattenverksamhetsutredningens förslag till nyprövning av äldre vattenverksamheter.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  • Vad säger miljöbalken om trafik- och industribuller?
  • Vad är det som gäller enligt plan- och bygglagen?
  • Sådan är kopplingen mellan miljöbalken och PBL i dag, specifikt kring samhällsbuller
  • Att tillämpa befintligt regelverk i praktiken – vad gäller för trafik- och industribuller i samband med:
  - Detaljplan
  - Byggande
  - Bostadsbyggande och förtätning av staden
  - Infrastruktur
  • Vad är innebörden av nya bullerförordningen (förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande)
  • Vad du behöver beakta vad gäller trafik – och industribuller i samband med nybyggnation:
  - Lokalisering
  - Utformning
  - Placering
  • Vad gäller de nya kraven på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning?

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Civilrätt, obeståndsrätt och miljörätt - HD och MÖD drar åt olika håll. Nya rättsfall.

 • 16.00

  Kursen avslutas.

Citat

En modern kursarrangör med aktuella ämnen, det finns alltid en intressant kurs att välja.

Elmira Schaaf

Swedbank juristbyrå

BG Institutes bästa egenskaper: Lysande föreläsare i bra lokaler!

Katarina Colliander

Advokatfirman Colliander AB