En årligen återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med miljöfrågor och berörs av miljöjuridiken. Håll dig uppdaterad om viktiga nyheter och aktuella frågor.

Trots att det snart har gått 20 år sedan miljöbalken trädde i kraft sker det hela tiden förändringar av miljörätten både när det gäller lagstiftning och ny praxis. Inte minst det svenska EU-medlemskapet bidrar till förändringar, inte bara nya EU-regler utan också EU-kommissionens kritik av hur det svenska regelverket lever upp till Bryssels ambitioner ger återverkningar på svensk miljölagstiftning.

Under dagen görs en genomgång av det nya 6 kapitlet i miljöbalken som innehåller regler om miljöbedömning av planer och program liksom regler om miljöbedömning av verksamheter och åtgärder.  Reglerna syftar till att genomföra de senaste ändringarna i det så kallade MKB-direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, bl.a. föreslås nya och förtydligade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

EU-kommissionen har under flera år kritiserat det svenska genomförandet av det så kallade ramdirektivet för vatten. Nu har regeringen återkommit med en proposition till riksdagen om nya regler om omprövning av vattenverksamheter i 11 kapitlet i miljöbalken. Tanken är att all vattenkraftproduktion ska följa moderna miljöregler. Samtidigt förtydligas reglerna om miljökvalitetsnormerna för vatten så att det blir tydligt vilka krav som ställs på verksamhetsutövarna. Lagstiftningen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019.

Rättspraxis har utvecklats med en rad domar om miljöfarlig verksamhet, undersökning av förorenad mark och inte minst naturvård inklusive artskydd och vindkraft samt ersättning för ingrepp i skogsbruket. Även frågan om avfall för anläggningsändamål kontra deponi samt prövningsutrymmet har tilldragit sig stort intresse mot bakgrund av flera domar på området.

Frågan har uppkommit hur självständigt miljödomstolarna kan agera i förhållande till miljöpolitikens ambitioner exempelvis när det gäller vindkraft där Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har stoppat flera stora vindkraftprojekt med hänsyn till naturvårdens intressen. Också domstolens sätt att försöka reparera bristfällig lagstiftning om ersättning vid förbud i skogsbruket på grund av artskydd har diskuterats på sista tiden.

En annan fråga som tilldragit sig stort intresse är köparens undersökningsplikt av en industrifastighet. Domar från MÖD pekar åt olika håll: vad är det egentligen som gäller i dag, räcker det med en jordabalksundersökning?

Under kursen kommer att behandlas

 • Det nya 6 kapitlet miljöbalken – nyheter och likheter
 • Den nya vattenrätten – vad betyder den
 • Annan lagstiftning som tillkommit eller som är på gång
 • Miljödomstolarnas skärpta syn på vindkraften – har domstolen iklätt sig fel roll
 • Avfall för anläggningsändamål – lagstiftning kontra praktisk rättstillämpning
 • Viktiga avgöranden av Mark- och miljööverdomstolen om miljöfarlig verksamhet och naturvård
 • Vilka krav som kan ställas på den som köper en industrifastighet

Föreläsare är Björn Hellman, Stefan Rubenson och Tomas Underskog. Björn Hellman och Tomas Underskog är advokater och verksamma på Advokatfirman Åberg & Co. De är specialiserade på bland annat miljörätt. Stefan Rubenson har varit chef för Miljödepartementets rättsenhet och är numera konsult inom miljörätt.

Målgrupp

Kursen passar dig som i ditt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och därigenom miljöbalkens specialföreskrifter – tekniska konsultbyråer, byggbranschen, branschorganisationer, kommuner och statliga myndigheter, länsstyrelser samt jurister som är verksamma inom området.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas