Välkommen till vår nya kurs med fokus på miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden.

Livesändning – kurstillfället den 15 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under dagen går föreläsaren Björn Hellman igenom det regelverk som omgärdar miljökonsekvensbeskrivningar, MKB:er, i miljöbalken och miljöbedömningsförordningen samt PBL. Under kursen behandlas även aktuell rättspraxis samt de kommande lagändringarna. Dagen kommer att ge dig som deltagare såväl teoretiska som praktiska kunskaper som du direkt kan dra nytta av i ditt arbete.

Som kursdeltagare får du en grundlig genomgång av regelverket i 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Även EU:s s.k. MKB-direktiv och de skyldigheter som följer av direktivet kommer att behandlas, liksom regelverket kring miljökvalitetsnormer för vatten, vilket regelmässigt är av stor vikt vid prövningar som innefattar krav på såväl strategiska som specifika miljöbedömningar.

Kursen redogör även för de kommande ändringarna i bland annat plan- och bygglagen, PBL, som föreslagits träda i kraft sommaren 2022, baserat på de av Europeiska kommissionen framförda synpunkterna på hur Sverige genomfört MKB-direktivet i svensk rätt. Det pågår även en översyn av hur MKB-direktivet har genomförts i Sverige i miljöärendena och nya regler förväntas även inom dessa delar.  De verksamheter och åtgärder som omfattas av MKB-direktivet är både sådana som tillståndsprövas enligt miljöbalken i Sverige – miljöfarlig verksamhet (9 kap.) och vattenverksamhet (11 kap.) – och sådana som huvudsakligen prövas enligt annan lagstiftning, t.ex. PBL.

Förslagen påverkar framför allt kommunerna i och med krav på att miljöpåverkan av fler miljöfarliga verksamheter än i dag ska prövas. Även andra verksamhetsutövare kommer att träffas av de ökade miljöprövningskraven och ytterligare underlag gällande verksamhetens miljöpåverkan kan behövas tas fram och ges in till tillsynsmyndigheten.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En grundlig genomgång av regleringen i 6 kap. miljöbalken.
 • EU:s MKB-direktiv.
 • MKB:er enligt PBL och kommande lagändringar.
 • MKB:er enligt miljöbalken och kommande lagändringar.
 • Krav på MKB:ns tillgängliggörande.

Målgrupp:

Tekniska konsulter, miljöhandläggare och miljöinspektörer, advokater och andra jurister samt övriga som kommer i kontakt med mål och ärenden enligt miljöbalken och PBL där miljökonsekvensbeskrivningar är ett krav.

Syfte med utbildningen:

Kursens syfte är att ge en såväl teoretiskt som praktiskt orienterad överblick av regelverket och relevant rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse för tekniska konsulter och jurister som är verksamma inom miljö- och plan- och byggrättens område.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10:15

  Pass I

  - Den EU-rättsliga bakgrunden till regelverket (MKB- och SMB-direktiven)
  - Miljöfarlig verksamhet
  - Vattenverksamhet
  - Tillstånds- eller anmälningsplikt?
  - Ändring av verksamheter

 • 10.30 – 11.45

  Pass II

  - När krävs det en MKB enligt miljöbalken respektive plan- och bygglagen?
  - Hur tas en MKB fram och av vem?
  - Samrådsprocessen
  - Processuella konsekvenser av brister i samråd och/eller MKB:

 • 11.45– 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Pass III

  - Allmänt om prövning enligt miljöbalken och kraven på MKB:er
  - MKB:n, vad har man den till i miljöprövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n?
  - Vad måste MKB:n alltid innehålla och vad måste den bara innehålla ibland. Hur bestämmer man vad som ska tas med och vad som ska utelämnas?
  - Särkrav på samråd och MKB:er för s.k. Sevesoverksamheter.
  - Länsstyrelsens roll under samrådet och övriga MKB-processen
  - Prövningsmyndighetens och andra parters hantering av MKB:n

 • 14.30 – 16.00

  Pass IV

  - Allmänt om PBL:s krav på upprättande av MKB:er
  - Vad är en miljöbedömning? Varför ska en sådan genomföras, av vem och när?
  - MKB:n, vad har man den till i PBL-prövningen?
  - Vem ska ta fram och betala för MKB:n? För vilken typ av ärenden enligt PBL krävs det MKB?
  - Vad ska en MKB enligt PBL innehålla? På vilket sätt skiljer sig kraven från innehållet i en MKB enligt miljöbalken?

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.