Immaterial- och varumärkesrätten är ett område under ständig förändring. Ny praxis tillkommer kontinuerligt, och som praktiker är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring hur nya avgöranden förhåller sig till äldre principer. Under denna kurs – med juris dr och docent Stojan Arnerstål – får du en uppdatering av aktuell rättspraxis, nyheter och utveckling inom området.

Det börjar bli allt svårare att hålla sig uppdaterad om den rättsliga utvecklingen på varumärkesrättens område, liksom på immaterialrättens område i stort. I ett större informationsflöde kan det vara svårt att förstå hur ny rättspraxis på området förhåller sig till äldre avgöranden och principer.

Under kursdagen får deltagare en genomgång av det senaste årets praxis på varumärkesrättens område från domstolar och myndigheter, både nationellt och internationellt. Här har vi exempelvis ny rättspraxis att vänta i och med de nyinrättade patent- och marknadsdomstolarna. Särskilt fokus läggs på hur aktuell praxis kan förstås i förhållande till rättsutvecklingen på området samt vilka utvecklingstendenser som kan utläsas ur nyare avgöranden.

Fokus ligger även på diskussion om vilka praktiska konsekvenser denna utveckling för med sig för jurister som dagligen arbetar med varumärkesrätt. Målsättningen är att deltagarna ska förstå kontexten för aktuell myndighets- och rättspraxis, samt vilka frågor som är på gång.

Kursdagen innehåller även praktiska tillämpningsövningar, t.ex. diskussioner om hur samexistensavtal lämpligen utformas.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktuell lagstiftning och rättspraxis på varumärkesrättens område
 • Utvecklingstendenser inom varumärkesrätten
 • EU-rättens betydelse för varumärkesrättens utveckling
 • Praktisk betydelse av ny vägledande rättspraxis
 • Kontrakträttens betydelse för utformningen av medgivanden och samexistensavtal

Målgrupp:

Samtliga jurister som kommer i kontakt med varumärkesrätt i sitt arbete, t.ex. advokater, patentombud, bolagsjurister, paralegals, myndighetsjurister med flera.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas