Vår tidigare kurs i nordisk och internationell arbetsrätt var mycket uppskattad. Nu återkommer Birgitta Nyström och Bernard Johann Mulder med en ny innehållsrik tvådagarskurs.

Kursen om nordisk och internationell arbetsrätt behandlar den internationella arbetsrättsordningen med svensk arbetsrätt som referens. Internationella organisationer, såsom ILO och Europarådet, och deras regler gällande arbetsrätt tas upp. De EU-arbetsrättsliga grunderna behandlas och de nordiska ländernas arbetsrättsliga system beskrivs och jämförs med svensk arbetsrätt. Utgångspunkten tas i olika teman: arbetsmarknadsmodellen, arbetstagarbegreppet, diskrimineringsförbud, anställningsskydd, anställningsavtalsparternas förpliktelser, arbetstagarinflytande, arbetsmiljö och arbetstid samt ledighetslagstiftningen.

I kursen behandlas även sociala kommitténs beslut angående de svenska lagändringarna som följt av EU-domstolens utslag i det så kallade Lavalmålet. Nya domar från Europadomstolen kommer också att tas upp, liksom rättsfall från Europadomstolen och EU-domstolen som hänvisar till varandra och den sociala stadgan. Kursen har ett övergripande fokus och under dagen ges en redogörelse för trenderna och den utveckling som sker på nordisk såväl som internationell nivå.

Både Birgitta Nyström och Bernard Johann Mulder är erfarna och välkända experter inom arbetsrätt. Mulder är författare till den storsäljande boken Svensk Arbetsrätt (Nordstedts Juridik) och Nyström har bland annat givit ut EU och arbetsrätten (Nordstedts Juridik).

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den internationella arbetsrättsliga systematiken.
 • EU-arbetsrättens grunder.
 • Nordisk arbetsrättslig reglering.
 • Förhållandet mellan svensk arbetsrätt och internationell arbetsrätt.
 • Internationellt arbetsrättsliga perspektiv.

målgrupp

Kursen riktar sig till arbetsgivare, HR- och personalchefer, personalhandläggare, arbetsrättsjurister, advokater och övriga som i sitt arbete kommer i kontakt med nordisk eller internationell arbetsrätt. Kursen riktar sig även till den som vill bredda sina kunskaper mer generellt.


 

Kursprogram

 • 8.30-9.00 Dag 1

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I
  Genomgång av kursens upplägg och presentation av frågeställningar som behandlas i kursen. Vad är nordisk och internationell arbetsrätt?

 • 10.15-12.00

  Pass II
  ILO och ILO-konventionerna. OECD och OECD-guidelines. Europarådets och dess sociala stadga samt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga friheterna och grundläggande rättigheterna.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  En översikt över EU och arbetsrätten samt arbetstagarbegreppet, diskrimineringsförbud, arbetsmiljö- och arbetstidsregleringen.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  EU-regleringen rörande anställningsskydd och arbetstagarinflytande

 • 16,00

  Kursdagen avslutas.

 • 8.30-9.00 Dag 2

  Inskrivning och frukost

 • 9.00-10.00

  Pass I
  Arbetsrätten i Norden: ländernas arbetsmarknadsmodell, arbetstagarbegreppet, diskrimineringsförbud.

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Arbetsrätten i Norden: anställningsskydd, anställningsavtalsparternas förpliktelser.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 -14.30

  Pass III
  Arbetsrätten i Norden: arbetstagarinflytande, arbetsmiljö och arbetstid, ledighetslagstiftningen.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Sammanfattning. Avslutande diskussion: utblickar till några andra EU-länder, utblickar särskilt till Kina, men även till Japan och USA.

 • 16.00

  Kursdagen avslutas.