Va-juridik är inte ett eget rättsområde och frågorna som hanteras inom området spänner därför över flera olika rättsområden, såsom miljörätt, plan- och bygglagstiftningen och offentlig rätt. Syftet med denna kurs är att utgöra en nyhetsdag där du uppdateras på de viktigaste nyheterna inom berörd lagstiftning dvs framförallt lagen /2006:412) om allmänna vattentjänster, miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900), praxis och myndigheternas vägledningar – under ledning av advokaterna Agnes Larfeldt och Johanna Lindqvist som är specialiserade på miljö- och vattenrätt.

Livesändning – kurstillfällena den 17 och 25 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen kommer också innehålla ett pass med uppdatering om vad som hänt det senaste året och vad som är på gång inom EU gällande Ramvattendirektivet för vatten och Avloppsdirektivet och eventuell praxis från EU-domstolen.

Under eftermiddagen kommer vi att ha fokus på hållbara dagvattentjänster och cirkulär ekonomi. Mats Johansson som var utredningssekreterare i de statliga utredningarna om hållbara vattentjänster (SOU 2018:34) och slamutredningen (2020:3) kommer att delta och berätta om utredningarnas slutsatser och senaste nytt om vad som hänt med utredningarnas förslag vid Miljödepartementet. Va-branschen befinner sig i en snabb teknisk och organisatorisk förändring, vilket påverkar va-juridiken inte bara i form av de förslag som de senaste utredningarna lagt fram. Under kursen kommer vi även diskutera hur man kan ”tänja” på befintliga bestämmelser.

Som deltagare får du kunskap om:

 • En uppdatering av lagstiftningen inom va-rättsområdet och eventuella nyheter såvitt avser nationell lagstiftning och vägledningar
 • Uppdatering av vad som hänt under det senaste året och vad som är på gång inom EU avseende Ramvattendirektivet och Avloppsdirektivet samt eventuella avgöranden från EU-domstolen
 • En genomgång av relevant praxis på området, såväl inom lagen om vattentjänster, plan- och bygglagstiftningen som miljöbalken
 • Uppdatering om vad som hänt med förslagen i utredningen om hållbara vattentjänster och slamutredningen från tidigare utredningssekretaren Mats Johansson
 • Genomgång och fördjupad diskussion kring temat hållbara vattentjänster och cirkulär ekonomi.

Målgrupp:

 • Projektledare/fastighetsutvecklare etc
 • VA-chefer, VA-ingenjörer m fl vid kommunala va-bolag/förvaltningen
 • Tillsynshandläggare vid kommunala tillsynsmyndigheter för miljö och hälsa
 • Planhandläggare
 • Teknik- och miljökonsulter
 • Kommunjurister
 • Bolagsjurister på tex fastighetsbolag/fastighetsutvecklingsbolag

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en initierad uppdatering av det senaste inom va-juridiken samtidigt som det finns tid för fördjupade diskussioner och möjlighet att ställa frågor  

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Nyheter i lagstiftningen i Sverige och EU

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Ny praxis i svenska domstolar och EU-domstolen

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Tema: hållbara vattentjänster och cirkulär ekonomi
  Vilka verktyg har kommunerna för att åstadkomma hållbara vattentjänster
  Fokus hållbar dagvattenhantering

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Tema: hållbara vattentjänster och cirkulär ekonomi
  Uppdatering om utredningarna om Hållbara vattentjänster (2018:34) och utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3)
  Utmaningar inför framtiden för att uppnå hållbara vattentjänster och resursåtervinning, exempelvis hantering av s k tekniskt vatten

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.