Sverige står i dagsläget inför en större våg av troliga dammutrivningar. I Sverige finns ca 10 000 dammar varav ca 1/3 är knutna direkt till de ca 2 000 vattenkraftverk som finns i landet. De många miljöprövningarna om utrivningar av dammar framöver kommer att få stor påverkan på fastighetsägare och andra rättighetshavare som har anpassat sig till dammarna. Det finns således all anledning för fastighetsägare och andra som är berörda av en damm att bevaka sina fastighetsrättsliga intressen.

Livesändning – kurstillfället den 27 maj kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Genom lagändringar genomförda den 1 januari 2019 så har i Sverige införts helt nya regler som styr tillståndsgivning för vattenverksamheterna.  Detta medför i sin tur att helt nya regler för miljökvalitetsnormer för vatten införs, något som kommer att medföra stora förändringar kring dels befintliga verksamheter men dels även sätta nya ramar för kommande verksamheter.

Parallellt med detta införs också regler som medför att alla Sveriges lite drygt 2000 vattenkraftverk kommer att omprövas, d.v.s. få nya tillstånd och villkor, över en period om 20 år. En nationell plan för dessa omprövningar antogs av Regeringen i slutet av juni 2020 och numera gäller en tidplan som innebär att de första omprövningarna ska lämnas i februari 2022.

Detta i sig kommer att få långtgående konsekvenser då det är direkt troligt att merparten av kraftverken kommer att få villkor som kraftigt förändrar vattenföringen i vattendragen. Vissa kraftverk kanske även kommer att få villkor som gör fortsatt drift omöjlig och där kan det bli det frågan om utrivning som än mer påverkar flödena av vatten uppströms och nedströms.

Allt detta leder till att den verklighet som finns idag, där merparten av de svenska vattendragen är hårt reglerade, kommer att förändras under de kommande åren. Att regleringar försvinner kommer att medföra att sjöar som idag håller en stabil vattennivå kommer att variera mycket mera kraftigt, vissa år är det höga nivåer och vissa år är det mycket lågt vatten. Denna verklighet har på många platser inte rått på flera hundra år varför omkringliggande fastigheter har anpassat sig efter den nuvarande situationen. Då den nu ändras kan effekter såsom fritidshus med strandnära lägen, lågt liggande fastigheter nära vatten m.m. att påverkas klart negativt. För kommunal del så påverkar det också i stor omfattning då kommunala system för hantering av vatten i många fall i sin dimensionering utgår från nuvarande förhållanden, ändras detta kraftigt så kan det medföra underdimensionering. Frågan aktualiseras även vid exploatering då man som exploatör måste ha en helt annan beredskap i sin planering för att vattennivåerna kan komma att variera.

Effekterna för fastighetsrätten kring de aktuella reglerna är i själva lagstiftningen berörd ytterst begränsat. Frågeställningar såsom negativ påverkan på kringliggande fastigheter och hur man ska hantera de vägar som i många fall går över dammarna är inte berörda i lagstiftningen. Den nu aktuella kursen syftar därför till att ta ett helhetsbegrepp kring hur dessa aspekter kommer att påverkas av de nya reglerna för vatten.

Exempel på frågor vi besvarar under kursen:

  • Vilka effekter får de nya reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten för olika projekt som berör vatten?
  • Vad kommer omprövningarna av vattenkraften att leda till för effekter för närliggande fastigheter?
  • Vilka andra myndighetsprocesser, ex lantmäteriförrättningar, kommer att behöva aktualiseras?

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vattenrättens grunder – vad är vattenverksamhet och vad innebär det?
  • De nya reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten
  • Verkan av de nya reglerna – hur påverkar det olika typer av projekt?
  • Kommande omprövningar av vattenkraften – hur påverkas en fastighet som berörs av sådan anläggning?
  • Utrivning av en dammanläggning – fastighetsrättsliga frågeställningar samt fastighetsägarens möjligheter att påverka en sådan process.
  • När strandlinjerna ändras, hur påverkas frågor om fastighetsindelning och strandskydd?
  • Hur påverkas servitut för bryggor och båtplatser?
  • Hur påverkas ledningar med servitut och ledningsrätter?
  • Hur påverkas kommunala gator, allmänna vägar och enskilda vägar?
  • Vilka blir konsekvenserna för Mark- och miljödomstolar, kommuner, lantmäterimyndigheter och andra myndigheter?

Målgrupp:

Kursen riktar sig brett till alla som arbetar med samhällsplanering och exploatering av fastigheter såsom kommunala tjänstemän, konsulter, och fastighetsutvecklare. Vidare riktar sig kursen till andra typer av konsulter verksamma på området såsom jurister, fastighetsvärderare, handläggare på tillsynsmyndigheter såsom länsstyrelserna och kommunerna.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

  • 08.30 – 09.00

    Frukost och inskrivning

  • 09.00 – 10.00

    Pass I

  • 10.15 – 12.00

    Pass II

  • 12.00 – 13.00

    Lunch (ingår i priset)

  • 13.00 – 14.30

    Pass III

  • 14.45 – 16.00

    Pass IV

  • 16.00 -

    Kursen avslutas