Välkommen till kursen som ger dig de kunskaper om hur du implementerar och upprätthåller föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken på din arbetsplats.

Det är allmänt känt att många arbetsplatser, trots ofta höga ambitioner och en omfattande skyddslagstiftning, likväl bidrar till att alstra fysisk och psykisk ohälsa. Psykiska problem är nu den dominerande orsaken till långtidssjukskrivning. Allt fler upplever psykiska besvär som oro och nedstämdhet, och dessa är ofta kopplade till upplevd stress både på arbetsplatsen och privat.

Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift kommer Michael Rangne, specialist och överläkare ge dig förslag på hur din arbetsplats uppnår och upprätthåller de krav som föreskrifterna ställer. Kursens övergripande syfte är att göra innebörden av föreskriftens krav och råd tydliga så att du kan organisera det förebyggande arbetet på din arbetsplats. Kursen ger dig användbara verktyg, checklistor, tips och råd för hur du genomför, upprätthåller och bemöter utmaningar med implementeringen på din arbetsplats.

Under kursen ger Michael Rangne dig tips kring praktiskt inriktade insatser som kan vara fördelaktiga att vidta, samt hur du kan upprätta lämplig skriftlig dokumentation av implementeringsarbetet i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Därtill kommer Michael att ge dig personliga förslag över hur din organisation kan agera för att ytterligare öka medarbetarnas välmående, arbetsglädje och arbetsmotivation. Du får utökad kunskap över hur arbetsgivare kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

Som deltagare får du kunskap om:

 •  Föreskriftens bakgrund och syfte, samt dess koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Vilka områden inom organisatorisk och social arbetsmiljö som omfattas, och vilka krav föreskriften ställer på arbetsgivaren. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar bland annat ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.
 • Hur organisationen konkret kan uppfylla kraven och organisera det förebyggande arbetet i verksamheten och organisationen, inklusive en lathund i checklisteformat. Föreskriften anger översiktligt vad som ska uppnås, denna kurs ger dig kompletterande information och verktyg kring hur.
 • Förslag på vad du kan göra för att ytterligare förstärka effekterna av insatserna på medarbetarnas hälsa och arbetsmotivation. Författningens målsättning är att förebygga ohälsa, men den kloka chefen satsar högre än så; på en arbetsplats som skapar hälsa och välbefinnande.

Målgrupp:

Chefer, arbetsledare, personalspecialister, skyddsombud och fackliga företrädare som vill lära sig om föreskriftens syfte och innehåll samt hur den kan implementeras i verksamheten. Kursen vänder sig även till övriga medarbetare i organisationen som är intresserade av föreskriftens teori och praktik.

Kursprogram

 • 09.30 - 10.00

  Inskrivning och frukost

 • 10.00 - 10.45

  Pass I
  Övergripande presentation av föreskriften och dess syfte. Vad utmärker en hälsobringande respektive sjukdomsalstrande arbetsplats?

 • 10.45 - 12.00

  Pass II
  1-11 §: Vem berörs, definitioner, systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskaper, mål, arbetsbelastning

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.45

  Pass III
  Fortsättning på föregående pass.
  12-14§: Arbetstid, kränkande särbehandling. Hantera konflikter. Hur gör jag när medarbetarna inte medverkar i arbetsmiljöarbetet?

 • 15.00 - 17.00

  Pass IV
  Att knyta ihop säcken. Hur gör jag praktiskt? Sammanfattning av krav på insatser och dokumentation. Lathund med checklista för genomförandet. Frågestund om kvarstående oklarheter.

 • 17.00

  Kursen avslutas

Citat

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå