Avsikten med kursen är att ge en god överblick av den svenska miljörätten, såvitt avser både miljöfarliga verksamhet och vattenverksamheter. Särskilt den rättsliga utvecklingen för vattenverksamhet går fort, men förändringar sker hela tiden också såvitt avser regleringen av miljöfarliga verksamheter. Oavsett om du arbetar med miljöfrågor inom industrin eller som handläggare vid myndighet är det viktigt att hålla sig uppdaterad på den rättsliga utvecklingen, att inte uppfylla gällande krav kan faktiskt medföra att du blir straffrättsligt ansvarig.

Vidare utgör Miljöbalken ramlagstiftning på miljörättens område och reglerar därför en mycket omfattande och varierande uppsättning verksamheter och åtgärder. Hur denna ramlagstiftning fungerar och vad man bör tänka på inför, under och efter tillståndsprövning och vad kan tillsynsmyndigheten göra mot dig som verksamhetsutövare. Dessa frågor och många fler kommer gås igenom under dagen.

Efter kursen ska deltagaren ha fått

 1. En god överblick av gällande miljörätt, både materiellt och processuellt.
 2. En god överblick av kommande regeländringar på det miljörättsliga området.
 3. En god uppfattning om hur miljöprocessen går till vid olika prövningsmyndigheter.

DELTAGARE

Kursen passar alla som kommer i kontakt med miljöfrågor och tillståndsprövning exempelvis miljöchefer/miljöhandläggare

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass 1
  Vad reglerar miljöbalken? En genomgång av miljöbalkens allmänna hänsynsregler och centrala begrepp. Vad är t.ex. vattenverksamhet och vad är miljöfarlig verksamhet? Vad innebär exempelvis försiktighetsprincipen- och produktvalsprinciperna samt kunskapskravet? Hur omfattande krav på försiktighetsmått kan uppställas, varför och av vem?

  Hur är systematiken för tillstånds- och anmälningskrav uppbyggd? När måste tillstånd sökas eller anmälan inges? Till vilken myndighet eller domstol söks tillstånd/inges anmälan? Finns det olika slags tillstånds- och anmälningsformer (t.ex. vid ändring av verksamheten). Hur fungerar de?

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Hur handläggs tillståndsansökningar och anmälningar? Vilket innehåll måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ha? Samråd; hur ska det utföras, när och med vem? Hur hanteras Natura 2000-frågor och artskydd i tillståndsprocessen?

  Tidsaspekter i tillståndsprövningen och vid anmälan; hur lång tid tar de olika momenten?

  Vad ska man tänka på när man föreslår villkor? Vilka villkor ska man föreslå?

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Vilka särkrav kan uppställas på s.k. industriutsläppsverksamheter? Vad är statusrapport, anpassade villkor, periodisk kontroll, BREF:ar och BAT-slutsatser? Gäller kraven i BAT-slutsatserna trots att verksamheten har ett lagakraftvunnet miljötillstånd?

  Vem är ansvarig för efterbehandling av förorenad mark? Hur långt kan ansvaret sträcka sig? Är ansvaret olika omfattande om det är fråga om undersökningsåtgärder eller efterbehandlingsåtgärder?

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Tillsyn enligt miljöbalken. Vad kan tillsynsmyndigheten göra och vad kan du som verksamhetsutövare göra mot tillsynsmyndigheten? Vilka krav kan uppställas? Är det möjligt att uppställa olika krav på tillståndsprövad verksamhet och verksamhet som inte är tillståndsprövad?

  Avslutning och frågestund