I Coronakrisens tid är det många organisationer som drabbas hårt ekonomiskt. Detta kan innebära att arbetstagare blir övertaliga och uppsägningar på grund av arbetsbrist därmed behöver genomföras.

Detta drabbar dock sällan alla arbetstagare i en organisation. För de  som slipper undan uppsägning och blir kvar i verksamheten kan en sådan arbetsbristsituation orsaka försämrad arbetsmiljö i form av ökad arbetsbelastning.

Det är därför mycket viktigt att göra rätt från början, misstag i hanteringen kan bli väldigt dyra för arbetsgivaren.

Ofta kan det råda oklarhet mellan omplacering till annat ledigt arbete och annat arbete, likaså kan begreppet tillräckliga kvalifikationer vålla en del tolkningssvårigheter och tvister. Hur ska bedömning av tillräckliga kvalifikationer göras när  arbetsgivaren  vill säga upp en anställd på grund av personliga skäl men av olika anledningar inte tidigare har gjort det?

E-kursen syftar till att tydliggöra vilka regler som gäller vid övertalighet och arbetsbrist.

Innehåll 

 • Arbetsbrist – ett tekniskt begrepp
 • Varselskyldighet
 • Omplaceringsutredning
 • Förhandlingsskyldighet enligt MBL
 • Risk och konsekvensanalys
 • Driftsenhet och avtalsområde
 • Lagturlista eller avtalsturlista
 • Tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande arbete
 • Avtalsturlista v/s diskrimineringslagen
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Frågor och svar

Målgrupp

Chefer och arbetsledare med personalansvar samt HR.

Detta webbinarium ägde rum den 25 maj.