Ett dispositivt tvistemål präglas av dispositionsprincipen. Domstolen får beakta en omständighet endast om den har åberopats av rätt part. Ingenstans i lag anges dock vem som är ”rätt” part.  I stället får svaret sökas i praxis och doktrin. Kursen syftar till att ge deltagarna hållpunkter för argumentation om hur åberopsbördan ska placeras i olika tvistesituationer.

Om något har påståtts och parterna är oense om hur det förhåller sig med påståendet riktighet aktualiseras en bevisprövning. Vilken av parternas inställning ska domstolen välja? Svaret beror på vem som parterna som åläggs bevisbördan och hur beviskravet formuleras. Det är då inte givet att bevisbördan läggs på den part som har åberopsbördan.

Bevisbördan är inte, annat än undantagsvis, reglerad i lag. Svaret är därför oftast att söka i praxis och doktrin. Kursen går igenom rättsläget på flera viktiga tvisteområden. Vidare ges anvisningar om hur part kan argumentera för en förmånlig placering av bevisbördan.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den närmare innebörden av åberops- och bevisbördan
 • Kriterier för fördelning av åberopsbördan. Vem måste påstå vad?
 • Kriterier för fördelning av bevisbördan. Vem måste bevisa vad?
 • Argument för att motparten har att påstå och bevisa fakta

målgrupp

Advokater och andra jurister som processar vid domstol.

 

 

Kursprogram

 • 8.30 - 9.00

  Inskrivning och frukost

 • 9.00 - 10.00

  Pass I
  Åberopsbörda. Vem och varför?

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Bevisbörda. Vem och varför?

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Forts på Pass II.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Diskussioner utifrån praktiska fall

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.