Patientförsäkringen är en för vårdgivare obligatorisk försäkring som är reglerad i patientskadelagen (1996:799). Enligt patientskadelagen har en patient som drabbas av personskada rätt till patientskadeersättning under vissa förutsättningar.

Livesändning – kurstillfället den 3 februari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Det övergripande syftet med kursen är att förmedla de kunskaper som försäkringsjurister, ombud och skadereglerare behöver för att ta ställning till eller argumentera för krav på patientskadeersättning. Kursen syftar till att ge allmänna kunskaper om patientförsäkringen och patientskadelagen. Därutöver är kursen särskilt inriktad mot förutsättningarna för ersättning och de särskilda frågor som kan aktualiseras vid bestämmande av ersättning för just patientskador.

Kursen behandlar vissa grundläggande frågor, t.ex. bakgrunden till patientförsäkringen och patientskadelagen, tillämpningsområdet, försäkringsskyldigheten, förfarandet i patientskadenämnden, återkrav och preskription. Särskild vikt läggs vid förutsättningarna för ersättning avseende de respektive skadetyperna i 6 § patientskadelagen: behandlingsskador, materialskador, diagnosskador, infektionsskador, olycksfall och medicineringsskador.

Stor vikt läggs även vid de särskilda frågor som kan uppkomma vid fastställande av just patientskadeersättning, till skillnad från andra typer av ersättning beräknad på skadeståndsrättslig grund. De olika förutsättningarna och frågorna belyses genom diskussion utifrån framför allt Patientskadenämndens praxis. Under kursen uppmärksammas vidare hur reglerna för patientskadeersättning förhåller sig till skadeståndsrättsligt ansvar och andra typer av försäkringsersättning, t.ex. i förhållande till läkemedelsförsäkringen, produktansvaret och ansvaret enligt dataskyddsförordningen. Även förförandet vid patientskadenämnden behandlas ur ett praktiskt perspektiv.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Allmänt om patientskadelagen och patientförsäkringen
 • Förutsättningarna för patientskadeersättning
 • Hur patientskadeersättningen bestäms
 • Hur patientförsäkringen förhåller sig till andra försäkringar och olika former av skadeståndsansvar

Målgrupp:

Försäkringsjurister vid försäkringsbolag som erbjuder patientförsäkring, personskadereglerare och ansvarsskadereglerare samt advokater och andra jurister inriktade mot att företräda klienter med personskador.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.