Processen i hyresmål – praktiska råd och taktiska överväganden

För att uppträda som ombud vid hyresnämnderna och Svea hovrätt behövs kännedom om de särskilda inslag som finns i processen hur dessa avviker från rättegångsbalkens regler och de allmänna principer som denna vilar på.

Kompetensfördelningen mellan hyresnämnd och allmän domstol bör också uppmärksammas och vilka möjligheter som finns för hyresnämnderna att ta ställning till så kallade preliminärfrågor, det vill säga frågor som primärt avgörs av tingsrätterna. Det finns flera andra problemområden som exempelvis vikten av de bevis som åberopas till stöd för talan, ny bevisning i hovrätten och tilltrosreglerna där beviskrav och bevisbörda är andra frågor.

Önskemål har framförts om en processinriktad kurs för verksamma inom det hyresrättsliga området gällande såväl hur processen förs i Hyresnämnden som i Svea hovrätt. Föreläsarna kommer därför att fokusera på utformande av processuella regler, såsom yrkanden, grunder och bevisning i hyresnämnden och Svea hovrätt vid överklagande. Även materiell processledning och förlikningsverksamhet kommer gås igenom under kursdagen. Huvudinriktningen är tvister rörande bostäder, som inleds vid hyresnämnd och överklagas till Svea hovrätt (sista instans). Även förfarandet beträffande lokaler kommer att beröras i viss utsträckning.

 • Inledande av förfarandet – överväganden
 • Materiell bakgrund och skedet innan ansökan till hyresnämnd
 • Processen i hyresnämnd jämte praxis
 • Processen i hovrättenjämte praxis
 • Särskilda frågor

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till de som arbetar inom det hyresrättsliga området, framförallt advokater, biträdande jurister eller andra som uppträder som ombud vid hyresnämnderna. Även andra som kommer i kontakt med hyresrättsliga frågor, t.ex. fastighetsförvaltare, har intresse av kursen.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Introduktion:
  - 12 kap. Jordabalken
  - Vägval: tingsrätt, hyresnämnd, Kronofogdemyndigheten, Miljöförvaltningen
  - Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
  - Förvaltningslag (1986:223)
  - 52 kap rättegångsbalken

 • 10.15 - 12.00

  Materiell bakgrund och skedet innan ansökan till hyresnämnd:
  - Förlängningsärenden (bl.a. uppsägning, rättelseanmaning, delgivning)
  - Ärenden om hyra (bl.a. hyresförhandlingslagen)
  - Lokalärenden (bl.a. förfarandet, yttrande om marknadshyra m.m.)
  - Övriga ärenden
  -Praktiska råd

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Processen i hyresnämnd:
  - särskilda inslag i nämndprocessen
  - sammansättning
  - den processuella gången
  - yrkanden, grunder, bevis mm
  - medling och materiell processledning
  - beslut, rättskraft, preliminärfrågor
  - praktiska råd

 • 14.45 - 16.00

  Processen i hovrätten:
  - Hyresmålslagen och 52 kap. rättegångsbalken
  - yrkanden, grunder, bevisning m.m.
  - ändring av talan, återförvisning
  - bevisfrågor, tilltrosbevisning mm
  - praktiska råd

  Särskilda frågor:
  - gemensamma hyresavtal
  - avstående av besittningsskydd
  - vilandeförklaring
  - rättegångskostnader, rättshjälp, vittnesersättning
  - Hyres- och arrendenämnderna i framtiden (SOU 2012:82)