Prövningen av orsakssamband tillhör de mest komplexa inom civilprocessen och uppkommer i många olika typer av tvister.

Roberth Nordh kommer under denna specialkurs behandla frågan om sambandet mellan en ansvarsgrundande faktor och en viss verkan genom djuplodande analyser av utvalda rättsfall. Syftet är att du som kursdeltagare ska få fördjupad insikt och kunskaper om orsakssamband för att bli ännu bättre på att hantera de praktiska utmaningar som olika typer av tvister kan medföra.

Oftast vad gäller orsakssamband är detta mellan en viss händelse och en skada, men orsakssamband aktualiseras även i mål om t.ex. felansvar och många gånger krävs särskild sakkunskap för att kunna ta ställning till orsak och verkan i denna typ av fall. Under denna kursdag diskuteras, med utgångspunkt från ett antal olika tvistesituationer, frågan hur det förhåller sig med parts åberopsbörda och bevisbörda, vilket beviskrav som gäller för orsakssambandet normalt och i vilka situationer en bevislättnad aktualiseras, när och på vilket sätt på sakkunnigbevisning åberopas samt hur bevisprövningen närmare går till, särskilt med avseende på alternativa, samverkande och konkurrerande skadeorsaker.

Kursen vänder sig främst till processvana jurister som redan besitter kunskap på området men som behöver förbättra den eller uppdatera den.

Under dagen går Roberth igenom vad som gäller i fråga om prövningen av orsakssamband med fokus på:

 • Parts åberopsbörda
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Betydelsen av sakkunnigbevisning
 • Alternativa, samverkande och konkurrerande skadeorsaker

 

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Allmänt om orsakssamband.
  Parts åberopsbörda

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Fortsättning på pass I

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Bevisbörda och beviskrav.
  Sakkunnigbevisning.

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Närmare om bevisprövningen.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Som alltid matnyttig info med ett pedagogiskt upplägg.

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag