Prövning av orsakssamband

I många olika typer av tvister uppkommer frågan om sambandet mellan en ansvarsgrundande faktor och en viss verkan, orsakssamband. Oftast gäller det orsakssamband mellan en viss händelse och en skada. Men orsakssamband aktualiseras också i mål om t.ex. felansvar.

Prövningen av orsakssamband tillhör de mest komplexa inom civilprocessen. Många gånger krävs särskild sakkunskap för att kunna ta ställning till orsak och verkan. Under kursen diskuteras med utgångspunkt från ett antal olika tvistesituationer frågan hur det förhåller sig med parts åberopsbörda och bevisbörda, vilket beviskrav som gäller för orsakssambandet normalt och i vilka situationer en bevislättnad aktualiseras, när och på vilket sätt på sakkunnigbevisning åberopas, samt hur bevisprövningen närmare går till, särskilt med avseende på alternativa, samverkande och konkurrerande skadeorsaker.

Under dagen får du som kursdeltagare bland annat fördjupad kunskap vad gäller orsakssamband:

 • Vad som gäller i fråga om prövningen av orsakssamband med hänseende på
 • Parts åberopsbörda
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Betydelsen av sakkunnigbevisning
 • Alternativa, samverkande och konkurrerande

 

MÅlgrupp:

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV