Prövningstillstånd – särskilt om prejudikatdispens och prejudikatverkan

Hur gör man för att få prejudikatdispens? Ska överklagandet ta sikte på hovrättens motivering till den del den är felaktig?

Den här kursen tar upp en rad intressanta frågor. Om klaganden ska koncentrera sig på hovrättens rättsliga resonemang och om klaganden ska sätta det rättsliga resonemanget i relation till förekomsten och avsaknaden av prejudikat, är ett par av frågorna. Vidare tittar vi om andra rättskällor ska beröras kortfattat eller utförligt, om klagandens svar på de rättsliga problemen ska framställas som helt givna eller som kontroversiella och om fakta ska klarläggas tydligt så det framgår av överklagandet vilka som är stridiga och ostridiga. Andra frågor gäller när det finns skäl att ansöka om partiell dispens och hur den vinnande parten kan motarbeta en ansökan om prejudikatdispens.

Vi tittar även på följande frågor: Har endast HD:s prejudikatregel prejudikatverkan eller har alla HD:s uttalanden prejudikatverkan? Har det betydelse om domen innehåller några få kärnfulla uttalanden eller långa resonemang med stort intentionsdjup? Kan vissa uttalanden sakna prejudikatverkan på grund av att HD:s motivering är ofullständig eller felaktig (plenummogna fall) eller på grund av att det inte finns någon motivering? Finns det anledning att göra skillnad mellan ratio decidendi och obiter dicta? Vad gör att ett referatfall kan förlora sin prejudikatverkan? Ålder, ny lagstiftning, skiljaktiga meningar tas upp.

Kursdagen är fylld av intressanta frågeställningar som syftar till att ge dig som deltagare kunskap på hur man som ombud får störst förutsättningar för att få framgång med sin huvudmans talan. Kursen behandlar endast frågeställningarna rörande allmän domstol.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Konsten få prejudikatdispens och att tolka prejudikat.
 • Denna kursdag behandlar prövningstillstånd med särskild fokus på prejudikatdispens och prejudikatverkan.
 • Kursen kommer fokusera på av föreläsarna utvalda frågeställningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater och biträdande jurister med inriktning på processföring.


Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV