I denna återkommande tvådagarskurs får du en bred överblick över de vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa. Tonvikten ligger på det du som chef och ledare behöver känna till för att kunna anpassa insatser. 

Kursen Psykiatri för beslutsfattare hålls av Michael Rangne, en uppskattad och engagerad föreläsare som gör ett svårt ämne både fängslande och begripligt. Att du – i egenskap av ansvarig för personal – kan känna igen, bemöta och hantera avvikelser vid psykisk ohälsa är viktigt för både individ och organisation. Med hjälp av fallstudier och videodemonstrationer gör Michael problematiken förståelig. Lättanvända formulär för bedömning av psykisk ohälsa ger dig även praktiska verktyg.

Kursen ger dig värdefull och användbar kunskap i din yrkesroll och underlättar din förståelse för individens tänkande och handlande, vilket ökar din förmåga att agera effektivt. Du får möjlighet att tillvarata organisationens intressen samtidigt som du hjälper den enskilde medarbetaren. Dessutom stärker du din kompetens inför rekryteringsarbete.

I påbyggnadsdelen under dag två får du djupare kunskap om avgörande faktorer för att medarbetare ska fungera väl, och därmed arbetsplatsen. I denna kurs ligger fokus på effektiv kommunikation och goda relationer. Michael Rangne tar bland annat upp:

 • De vanligaste psykiska sjukdomarna och personlighetsavvikelserna.
 • Hur du känner igen och hanterar dessa avvikelser hos personal och andra du möter i ditt arbete.
 • Hur dessa störningar påverkar den berördes sätt att tänka, känna och handla. En psykisk störning reducerar, i proportion till dess svårighetsgrad, personens möjligheter att i realiteten använda sig av sin ”fria vilja” och sitt logiska tänkande och därmed ett rationellt handlande.
 • Ett ”fritt” handlande bygger på ett antal förutsättningar som vanligen inte finns vid allvarlig psykisk sjukdom, såsom korrekt omvärldsuppfattning och förståelse för konsekvenser av egna handlingar.
 • Hur du som personalansvarig, utifrån kunskaper om psykiska störningar, bäst kan agera.

  ”Ytterst nöjda kursdeltagare har givit den här kursen högsta betyg i våra utvärderingar. Kursens upplägg och ett intressant erfarenhetsutbyte med kollegor är mycket uppskattat.”


Målgrupp

HR-strateger och HR-ansvariga, personalchefer, personalansvariga, ledare och chefer. Kursen är även intressant för dig som arbetar med människor i en annan roll där du har nytta av bättre förståelse för de uttryck psykiska störningar kan ta sig.

 

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.


Se trailer för kursen nedan:

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Introduktion till psykiatrin
  - Den psykiska ohälsans rötter, omfattning och konsekvenser  Symtom och diagnostik vid psykisk sjukdom
  - Tankar, känslor och handlingar – en modell för att förstå människors beteende och hur psykisk ohälsa kan uppstå
  - Integritet och samarbete – den viktiga balansen
  - Bemötande av människor som mår dåligt
  - Det svåra mötet – missnöjda och aggressiva människor
  - När behöver patienten sjukhusvård, och hur bråttom är det?
  - Praktiska ting – vart vänder man sig, hur gör man?
  - Sökvägar och informationskällor

 • 10.30-11.45

  Stressrelaterad ohälsa vid långvarig belastning
  - Utbrändhet
  - Utmattningssyndrom
  - Några tips för att skydda dig själv

  Stressrelaterad ohälsa vid akut förlust och trauma
  - Sorg och krisreaktion
  - Akut och posttraumatiskt stressyndrom
  - Att möta en människa i kris

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Förstämningssjukdomar
  - Depression
  - Bipolär sjukdom
  - Hur kan du göra för att hjälpa den drabbade?

 • 14.30-15.15

  LPT
  - Vad innebär tvångsvård enligt LPT?
  - När får vård ges med stöd av LPT?

 • 15.15-16.00

  Bedömning och bemötande av självmordsrisk
  - Hur bedömer du hur stor risken är för självmord?
  - Hur kan du hjälpa den självmordsnära patienten?

 • 16.00-

  Kursdag ett avslutas

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-09.15

  Frågor och uppföljning av första kursdagen

 • 09.15-10.15

  Psykoser
  - Vanföreställningssyndrom
  - Schizofreni
  - Hur bemöter du en psykotisk människa?

 • 10.30-11.45

  Ångestsjukdomar
  - Social ångest
  - Specifik fobi
  - Paniksyndrom
  - Tvångssyndrom
  - Generaliserat ångestsyndrom

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Personlighetsstörning
  - Vad innebär begreppet?
  - Hur känner du igen en patient med personlighetsstörning?
  - Hur känner du igen narcissistiska, antisociala/psykopatiska och borderline personlighetsdrag, och hur kan du då förhålla sig?

 • 14.30-15.50

  Neuropsykiatri
  - Utvecklingsstörning
  - ADHD och DAMP
  - Autism och Aspergers syndrom

 • 15.50-16.00

  Frågor och kursavslutning

 • 16.00-

  Kursdag två avslutas

Citat

Michael Rangne är fantastiskt kunnig och inspirerande!

Maria Olsson

Försäkringskassan

BG Institute är en fenomenal kursarrangör! Jag hoppas att jag får möjlighet att gå fler kurser med Michael Rangne.

Susanne Ehn

Arcelor Mittal Construction

Engagerad och trevlig personal! Favoritföreläsare är Michael Rangne och Tommy Iseskog som är kunniga, engagerade och levande.

Personalchef, Imerys Minerals AB

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket

BG Institute är serviceminded, tillmötesgående och proffsiga!

Personalchef, Ambea Sverige AB