Rättsmedlen är den del av upphandlingslagstiftningen som ger leverantörerna möjlighet att bevaka sin rätt och som säkerställer att upphandlande myndigheter behandlar anbudsgivare lika. Denna kurs behandlar överprövning av upphandling, avtals ogiltighet och skadestånd.

I kursen Rättsmedlen i offentlig upphandling kommer vi att  behandla upphandlingslagstiftningens regelverk ur ett praktiskt leverantörsperspektiv med den övergripande frågeställningen hur rättsmedlen påverkar leverantörers möjligheter att erhålla offentliga kontrakt och hur de ska göra för att ge sig själva bästa möjliga förutsättningar.

Särskilt fokus kommer att ligga på de strategiska överväganden som en leverantör står inför när en upphandling brister eller ett viktigt kontrakt kan förloras. Dessutom behandlas viktiga frågor om exempelvis tillgång till uppgifter som finns hos den upphandlande myndigheten, om partsställning och talerätt, processuella regler och om skaderekvisitet. Genom att bemästra dessa frågor och agera proaktivt utifrån god kunskap om regelverket kan leverantörer undvika fallgropar och ges bästa möjliga förutsättningar att vinna offentliga kontrakt. Den som arbetar på en upphandlande myndighet erbjuds genom kursen bland annat värdefulla insikter i leverantörernas överväganden samt strategier för att lösa situationer innan en överprövning hamnar i domstol.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Rättsmedlen på upphandlingsområdet
 • Strategier och angreppssätt för att undvika överprövningar i offentliga upphandlingar
 • Praktisk vägledning för överprövningsprocesser

Målgrupp:

Advokater, bolagsjurister och andra, som t.ex. kommunjurister, upphandlare och inköpare, som i sitt arbete kommer i kontakt med upphandlingslagarnas rättsmedel.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Introduktion till ämnet: Rättsmedlens historik, syfte och konstruktion. Typer av upphandlingsmål, tidsfrister och interimistiska beslut.

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Strategier för att hantera bristfälliga upphandlingar eller förlorade kontrakt. Hur man bedömer nyttan av att använda rättsmedlen. Tillgång till handlingar/bevis som finns hos den upphandlande myndigheten, inklusive frågor om edition och domstolens utredningsskyldighet.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Frågorna om partsställning, talerätt och klagorätt i upphandlingsmål. Dessutom redogörelse för vad som gäller för ogiltighet av avtal och skadestånd på grund av upphandlingsfel.

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Det upphandlingsrättsliga skadebegreppet och frågan om anbudsgivarna har ett ansvar att påtala brister i en upphandling när innan anbud lämnas. Avslutande diskussion om föreslagna förändringar av rättsmedlen.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas