En fråga som på senare tid varit föremål för omfattande debatt – både politiskt och rättsligt är vilken betydelse religions- och samvetsfriheten har på arbetsplatsen. Vilka rättigheter har exempelvis arbetstagare att agera i enlighet med sin religion eller tro på arbetsplatsen och vilka religiöst grundade önskemål bör arbetsgivare tillgodose?

Rätten till religions- och samvetsfrihet är en grundläggande fri- och rättighet som återfinns i flera internationella och regionala mänskliga rättighetsinstrument som Sverige är part i. Rätten till religionsutövning är även reglerad i svensk grundlag. Religions- och samvetsfrihet har av Europadomstolen beskrivits som en av grunderna i ett demokratiskt samhälle, men hur långt sträcker sig egentligen denna rätt? Vad innebär religions- och samvetsfriheten i arbetslivet och kan den begränsas?

Den här kursen syftar till att ge en översiktlig förståelse för vad religions- och samvetsfriheten omfattar. Vad innebär det t.ex. att ”utöva sin religion” på arbetsplatsen, vilka handlingar omfattas och i vilka situationer är det tillåtet att begränsa en sådan religionsutövning? Fokus ligger på religionsfriheten i arbetslivet och vilka möjligheter arbetstagare har att på olika sätt uttrycka och agera i enlighet med sin religion eller tro. Frågan är dels på vilket sätt och i vilka situationer arbetstagare kan tillåtas att utöva sin religion, dels vilket ansvar arbetsgivaren har att tillgodose personalens religiöst grundande önskemål och vilka möjligheter som finns att begränsa religionsutövning på arbetsplatsen. I samband med detta diskuteras även arbetsgivarens skyldighet att avhålla sig från och motverka religiös diskriminering på arbetsplatsen.

Kursen innehåller, förutom föreläsningar, även ett pass där deltagarna får möjlighet att i mindre grupper lösa olika relevanta fall från arbetslivet med utgångspunkt ifrån gällande rätt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad religions- och samvetsfriheten omfattar, hur den är reglerad och om/när den kan begränsas
 • Särskilt om hur religionsfriheten kan uttryckas på arbetsplatsen och när den kan begränsas
 • Förbudet mot religiös diskriminering i arbetslivet som en garanti för religionsfriheten
 • Dessutom berörs vissa särskilt former av religionsutövning på arbetsplatsen, såsom bärande av religiöst klädesplagg, ledighet/arbetstidsförkortning pga. deltagande i religiös aktivitet, arbetstagarens vägran att utföra vissa arbetsuppgifter som strider mot den enskildes övertygelse, etc.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till olika aktörer inom arbetslivet, såsom arbetsgivare, arbetstagare och arbetssökande, men även till andra som är i behov av grundläggande kunskap om religions- och samvetsfrihetens innehåll och omfattning.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.