Känner du till de nya normgivande regler som införts för att förtydliga ansvarsrollerna för revisorer och styrelse? Hur ska den moderna revisorn ta ett steg framåt och kommunicera mer kring företagets styrkor, osäkerheter, risker och potential i framtiden? Ingår det i revisorns ansvar?  Förväntningarna är höga.

En ny dom från HD 17 april 2014 rörande revisorsansvarsmål är vägledande för branschen.

Kursen behandlar revisorns ansvar enligt aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen, bokföringslagen, revisorslagen, särskilt om ansvaret enligt aktiebolagslagen 9:3 jämfört med 29:2 samt ansvaret enligt andra bestämmelser om apportintyg, fusions- och delningsintyg, granskning av kontrollbalansräkning, inom ramen för god redovisningssed, men främst god revisionssed.

Ansvaret enligt revisorns olika uppdragsförhållanden kommer också att utvecklas, till exempel uppdraget som bolagets revisor kontra sidouppdrag i samband med rådgivning, financial due diligence, värdering av företag, arbete inför omstruktureringar etc. I fonden skall städse finnas domen i det så kallade Prosolvia-målet och analysen däri om kausalsamband, adekvat kausalitet, skadeberäkning.

Under dagen får du bland annat kunskap om:

 • Nyheter om förbud för rådgivning på vissa områden, byrårotation, revisionsutskottets uppgifter, etc. för börsbolag, banker och försäkringsbolag.
 • Nyheter om revisorns ansvar i ett lagstiftarperspektiv.
 • Ny rättspraxis om betalningsansvar, processbolag, revisorns ansvar, etc.
 • Revisorns ansvar för ren förmögenhetsskada enligt uppdrag och avtal, kvasikontraktuella förhållanden och det utomobligatoriska ansvaret.
 • Revisorns ansvar för aktiebolagsrättsliga intyg, vid apport- och kvittningsemission, fusion, delning.
 • Revisionsberättelsens betydelse. Nya krav på revisionsberättelsen.
 • Ramarna för god revisionssed och grunden för ansvaret.
 • Gränserna för ansvar; revisors handlande och skada, kausalsamband, adekvat kausalitet, konkurrerande skadeorsaker.
 • Skadeberäkning, ansvarsbegränsningar i lag och avtal.

Denna kurs ges i anslutning till kursen Personligt ansvar vid kritisk kapitalbrist och ansvarsgenombrott den 28 augusti i Stockholm.


Målgrupp

Revisorer

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  En bred genomgång av grunderna och förutsättningarna för revisorns ansvar i och utanför uppdragsförhållanden. Nyheter om förbud för rådgivning på vissa områden, byrårotation, revisionsutskottets uppgifter, etc. för börsbolag, banker och försäkringsbolag. Nyheter om revisorns ansvar i ett lagstiftarperspektiv. Ny rättspraxis om betalningsansvar, processbolag, revisorns ansvar, etc.

 • 10.15 - 12.00

  Pass II
  Revisors ansvar för ren förmögenhetsskada enligt uppdrag och avtal, kvasikontraktuella förhållanden. Det utomobligatoriska ansvaret. Revisors ansvar för aktiebolagsrättsliga intyg, vid apport- och kvittningsemission, fusion, delning.

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III
  Revisionsberättelsens betydelse. Nya krav på revisionsberättelsen. Ramarna för god revisionssed och grunden för ansvaret. Gränserna för ansvar; revisors handlande och skada, kausalsamband, adekvat kausalitet, konkurrerande skadeorsaker. Genomgång av Högsta domstolens praxis. Prosolvia-målet.

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV
  Skadeberäkning, reklamationsplikt, ansvarsbegränsningar i lag och avtal.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Bra föreläsare och intressant innehåll. Det är ofta en blandning av revisorer, redovisningskonsulter och jurister. Frågeställningarna blir därmed intressanta ur olika synvinklar.

Christina Gotting

Gotting Revision AB

Bra föreläsare, bra ämnen och praktiskt tillämpbart innehåll.

P-I Svensson

Delphi