Hösten 2015 ger vi en efterfrågad och bred utbildning om servitut – ett komplext och ständigt aktuellt område.

Våra föreläsare Ulf Jensen och Nils Larsson har tidigare hållit kurser om servitut vid BG Institute. Nu återkommer de med temat i uppdaterad form. Under två innehållsrika kursdagar får du ökad kunskap om allt från servitutets natur och användning till avtalskrav, särskilda villkor, skyldigheter och former för ändring av servitut. Under den första kursdagen tittar vi närmare på det grundläggande regelverket kring servitut och vad som gäller för att skapa ett giltigt servitutsavtal. Under den andra dagen behandlas servitutsavtalets sakrättsliga ställning och de tvister som kan uppstå gällande exempelvis servitutsavtalets ogiltighet och innebörd.

Ulf Jensen och Nils Larsson leder utbildningen. Ulf är expert inom fastighetsrätt och leder flera kurser vid BG Institute, från allmänna nyhetsdagar till specialkurser om fastighetsköp, samägande, marksamverkan, servitut och byggprocesser. Nils Larsson är advokat och inriktad på fastighetsrätt, särskilt bruksrätter till fast egendom, såsom hyra, arrende, servitut och äganderättsfrågor.


målgrupp

Kursen riktar sig till alla som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör servitut, inom både privat och offentlig sektor.


 

Kursprogram

 • DAG 1

  PROGRAM DAG 1

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Servitutets natur och dess användning i upplåtelse genom avtal och beslut i olika sammanhang och enligt flera lagar. Avgränsningen mot andra upplåtelser. De formella kraven på servitutsavtal. Positiva och negativa servitut.

 • 10.30-12.00

  Pass II
  Servitutets omfattning. Rätt för ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en annan fastighet (den tjänande fastigheten). Gemensamma servitut, alltså servitut med flera härskande fastigheter.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Stadigvarande nytta samt funktionellt samband mellan fastigheterna. Ändamålet med upplåtelsen är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning, som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Särskilda villkor för servitut som skapas genom fastighetsbildning.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Begränsade skyldigheter för ägaren av den tjänande fastigheten. Servitutet får inte förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. Hur ett giltigt och välavvägt avtalsservitut skrivs.

 • DAG 2

  PROGRAM DAG 2

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Påverkan på servitut vid överlåtelse av fastighet och vid exekutiv auktion samt vid ändrad fastighetsindelning. Påverkan på servitut av konkurrerande upplåtelser.

 • 10.30-12.00

  Pass II
  Ogiltighetstalan mot avtalsservitut samt talan om servitutets omfattning och innebörd.

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Ändring av servitut genom avtal och genom lantmäteriförrättning.

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Användningen av officialservitut i praktiken i syfte att uppnå effektiva lösningar. Särskilt om möjligheterna att genom servitut flytta fastighetstillbehör. Servitut eller gemensamhetsanläggning.