På denna kurs analyseras och diskuteras innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis, med särskilt fokus på de slutsatser som domstolens tre senaste avgöranden på detta område, från 2016, 2017 och 2019, kan läggas till grund för. Kursen hålls av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp – de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon äger rätt tillträde till denna grupp.

I rättspraxis har rekvisitet skada i följd av trafik under årens lopp tolkats på ett allt mer extensivt sätt. Gång på gång har Högsta domstolen levererat avgöranden som utsträckt trafikskadelagens tillämpningsområde till att omfatta skador som orsakats av helt andra förhållanden än de som ursprungligen föranledde det stränga trafikskadeansvaret. Föga överraskande har dessa avgöranden mött hård kritik från både företrädare för försäkringsbranschen och oberoende experter på försäkringsrättens område.

Genom två avgöranden från 2016 och 2017 synes denna utveckling emellertid ha nått vägs ände. Avgörandena ger tydligt vid handen att trafikskadeansvaret inte är helt ”gränslöst”. Samtidigt ger 2019 års avgörande vid handen att begreppet skada i följd av trafik alltjämt ska tolkas på ett klart extensivt sätt.

Under utbildningen analyseras och diskuteras innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis med särskilt fokus på de slutsatser som de senaste årens avgöranden kan läggas till grund för – en fråga som torde ha mycket stor betydelse för såväl försäkringsbranschen som de skadedrabbade och deras juridiska ombud.

Kursdeltagare på Marcus Radetzkis tidigare kurser har gett honom det fantastiska föreläsarbetyget 6,88 av 7, baserat på sakkunnighet, pedagogik och relevans

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå