Många tvister i allmän domstol och skiljeförfarande innehåller yrkanden om skadestånd. Erfarenhetsmässigt är det lätt för ombud att gå vilse – civilrättsligt eller processrättsligt – när det gäller yrkanden, grunder och bevisning i just dessa mål. Hur ska talan läggas upp om din huvudman har lidit en skada? Och hur ska försvaret bäst planeras och genomföras om en skadeståndsprocess initieras mot din klient?

För fler kurser med Magnus och Emilia under 2020 finns både Skadeståndsprocesser – utomobligatoriska förhållanden och Skadeståndsprocesser – inomombligatoriska förhållanden. 

Den här kursen är helt inriktad på civilprocessuella skadeståndsprocesser och analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när en inträffad skada utgör upphovet till parternas konflikt. Såväl civilrättsliga som processrättsliga aspekter tas upp.

Kursens tyngdpunkt ligger på inomobligatoriska (kontraktuella) skadeståndstvister. Vi går igenom frågan om positivt kontraktsintresse, ger exempel på beräkningsmodeller för skadestånd och uppmärksammar deltagarna på klassiska fallgropar i skadeståndsprocessernas djungel. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Syftet med kursen är att förbättra oddsen för kärandeombud att faktiskt nå hela vägen i mål med en talan om skadestånd – inklusive full ersättning för egna rättegångskostnader. Vår avsikt är också att svarandeombudet efter kursen ska kunna bemöta och bemästra en skadeståndsprocess på en ny nivå.

Under hela dagen gör vi åtskillnad mellan skadeståndstvisternas fyra moment:

 1. Den aktuella handlingen eller underlåtenheten – och i vilken mån den är ansvarsgrundande
 2. Frågan om sambandet mellan den och skadan
 3. Frågan om skadans omfattning och värde
 4. Frågan om jämkning av skadeståndet

Vi kommer under dagen att helt fokusera på praktisk hantering av skadestånd under följande avsnitt:

 • Inledande åtgärder
 • Skadans beräkning
 • Fastställelse- eller fullgörelseyrkande?
 • Grundernas utformning
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Adekvat kausalitet
 • Medvållande och andra jämkningsgrunder
 • Praxisgenomgång

Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande.

Målgrupp:

Ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.

Citat

Emilia och Magnus entusiasm är smittande och bidrar till den höga kvalitén!

Magnus von Schedvin

Advokatfirman DLA Piper KB