Skadeståndstvister är frekvent förekommande i svenska domstolar. Det här är en kurs för dig som processar i tvistemål och som fokuserar på skadeståndstalan, åberopsbörda, bevisbörda och beviskrav i skadeståndsmål.

Skadeståndsmålen kan innehålla ett stort antal tvistefrågor. Parterna kan vara oeniga i fråga om det finns en ansvarsgrundande faktor överhuvudtaget, om käranden alls lidit någon skada eller om orsakssambandet mellan den påstådda ansvarsgrunden och skadan. Skulle skadeståndsskyldighet i sig föreligga kan svaranden tänkas göra gällande att skyldigheten ska jämkas.

Med hänsyn till dispositionsprincipen i 17:3 RB måste den skadelidande vara noggrann med att utforma grunden för sin talan, så att domstolen ges möjlighet att beakta alla de omständigheter som kan vara relevanta för en skadeståndsskyldighets inträde. Under kursen diskuteras vilka krav som närmare kan ställas på en part att ange. Exempelvis vad som konstituerar en oaktsamhet eller ett strikt ansvar, hur noggrant en skada måste anges till omfattning och värde, liksom tillämpningen av 35:5 RB. På motsvarande sätt diskuteras vad som krävs av svaranden för att domstolen ska kunna beakta exempelvis alternativa skadeorsaker eller sätt att beräkna en skadas värde.

En skadelidande kan inte sällan ha anledning att fundera på om det ska föras en fullgörelsetalan eller om talan ska begränsas till fastställelse av skadeståndsskyldighet. Här går Roberth Nordh igenom för- och nackdelar ur bland annat ett rättskraftsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Hur åberopsbördan är placerad i skadeståndsmål
 • Bevisbörda och beviskrav i allmänhet i skadeståndstvister
 • Betydelsen av om skadestånd grundas på handlande eller underlåtenhet
 • Särskilt om bevisprövning av orsakssamband vid samverkande eller konkurrerande skadeorsaker
 • Rättskraftsverkningarna av en dom i skadeståndsmål

Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål.


 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Skadeståndstalan.
  Betydelsen av om talan förs om fastställelse eller fullgörelse.

 • 10.15 – 11.45

  Särskilt om åberopsbördan.
  Den egentliga innebörden i kravet på käranden och svaranden att ange de omständigheter som utgör grunden för talan.

 • 11.45 – 12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45 – 14.15

  Bevisbörda och beviskrav i skadeståndsmål.
  Särskilt om betydelsen av om talan grundas på handlande eller underlåtenhet.

 • 14.30 – 16.00

  Bevisbörda och beviskrav i skadeståndsmål.
  Särskilt om betydelsen av samverkande eller konkurrerande skadeorsaker.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

BG Institute är en bra kursarrangör. Hittills har Roberth Nordh varit bäst, och Skadeståndstvister är min favoritkurs.

Medarbetare på Advokatbyrån Gulliksson AB