För att kunna hantera en skattetvist på bästa sätt är det nödvändigt att känna till inte endast hur regelsystemet är uppbyggt i formellt hänseende, utan också hur det tillämpas i praktiken. Vid kursen kommer frågeställningarna att behandlas med utgångspunkt i båda dessa aspekter.

Rättsområdet är omfattande. Ett betydande antal rent svenska lagar är tillämpliga samt dessutom regelverk som Europakonventionen, EU-rätten och bestämmelser i dubbelbeskattningsavtal. Även en omfattande praxis finns.

Gemensamt har föreläsarna betydande erfarenheter från skatteprocesser. Erfarenheterna täcker inte bara uppdrag och arbete i svenska domstolar utan också Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och EU-domstolen. Föreläsarna har även en gedigen erfarenhet av rättssäkerhets- och lagstiftningsfrågor på skatteområdet. Gemensamt har de en betydande erfarenhet av undervisning.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Regelsystemets uppbyggnad och innehåll.
 • Europakonventionens­ och EU-rättens betydelse.
 • Skatteverkets utredningsmöjligheter och den enskildes rättigheter och skyldigheter.
 • Betydelsen av det utökade mellanstatliga informationsutbytet.
 • Skatteverkets och domstolarnas utredningsskyldighet.
 • Bevisrättsliga normer och deras tillämpning i praktiken.
 • Betydelsen av att skatteprocessen är en s.k. sakprocess.
 • Vad man bör tänka på när man skriver inlagor i skattetvister.
 • Rätten att begära muntlig förhandling samt hur en förhandling lämpligen bör planeras och genomföras.
 • Rätten till ersättning för kostnader i skattemål.
 • Nyheter inom området

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig i första hand till revisorer, advokater och andra som biträder sina klienter i tvister med Skatteverket. Den vänder sig också till exempelvis akademiker som önskar erhålla praktiska synpunkter på problem och frågeställningar som kan dyka upp i skattetvister.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.30

  Inledning
  Regelsystemets strukturella uppbyggnad
  Skatteverkets utredningsmöjligheter inklusive mellanstatligt informationsutbyte
  Tvångsåtgärder
  Skattebetalarnas rättigheter och skyldigheter

 • 10.30 – 10.45

  Paus

 • 10.45 – 12.00

  Betydelsen av att skatteprocessen är en sakprocess; möjligheter, begränsningar och risker
  De bevisrättsliga normerna från teoretiska utgångspunkter

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  De bevisrättsliga normerna i praktiken och mot bakgrund av Skatteverkets och domstolarnas utredningsskyldigheter
  Utformningen av inlagor och överklaganden – vad bör man tänka på?
  Muntliga förhandlingar; deras betydelse och hur en förhandling bör läggas upp och genomföras

 • 14.30-14.45

  Paus

 • 14.45 – 16.00

  Rätten till ersättning för kostnader i skatteärenden
  Nyheter
  Frågestund

 • 16.00 -

  Kursen avslutas

Citat

Jag brukar gå på kurs med BG Institute eftersom de brukar vara mycket bra och har kunniga och pedagogiska föreläsare.

Medarbetare på BDO Mälardalen

Jag har aldrig tidigare gått på kurs hos er men mitt första intryck har varit mycket positivt. Kursen och föreläsaren samt BG Institutes egen personal har varit mycket bra.

Medarbetare på Ernst & Young

BG Institute överraskar positivt. Mycket trevligt bemötande från personal.

Medarbetare på PwC