Välkommen till kursen som tar såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv på skiljeförfaranden. Kursen leds av Claes Zettermarck och Anders Reldén, som steg för steg går igenom skiljeförfarandets olika faser och ger tips och råd om hur du bör, eller inte bör, agera.

Skiljeförfarande och annan tvistelösning utanför domstolarna har en lång tradition och stark ställning i Sverige. Under 2015 gjordes en översyn av lagen om skiljeförfarande.

Syftet med kursen är att ge deltagare en djupare förståelse för skiljeförfarandets särdrag, med en särskild inriktning på praktiska och taktiska råd. Skiljeförfarandets olika steg gås igenom ur såväl praktisk som teoretisk synvinkel. Deltagarna får under dagen kontinuerliga tips och råd hur man bör – eller inte bör – agera som ombud i skiljeförfaranden respektive som skiljeman. Kursen behandlar också internationella skiljeförfarandens särdrag.

Som deltagare får du utökad kunskap om:

• Skiljeförfarandets särdrag
• Skiljeförfarandets olika steg ur såväl praktisk som teoretisk synvinkel
• Skillnaden mellan nationella och internationella skiljeförfaranden

Se kursprogram nedan för vad som behandlas under respektive pass av dagen.


 Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och andra jurister som agerar som ombud i skiljeförfaranden eller som skiljemän.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

  - Vad är ett skiljeförfarande?

  Under det första passet behandlas skiljeförfarandets särdrag, skillnaden mellan ad hoc förfaranden och institutionella förfaranden, skiljedomsinstitutens roll och interaktionen mellan skiljenämnd och instituten, förenklade skiljeförfaranden samt klasuler som föreskriver medling innan skiljeförfarande får påkallas.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II

  - Skiljeförfarandets inledande skede

  Under det andra passet behandlas skiljeförfarandets inledande skede. Utseende av skiljeman i praktiken. Vad bör man tänka på vid val av skiljeman? Jävsfrågor Skiljeavtalet och jurisdiktionsfrågor. Rollen som ordföranden, ensam skiljeman och partsutsedd skiljeman.

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

  - Skiljeförfarandets fortsatta handläggning

  Under det tredje passet behandlas vanligt förekommande handläggningsfrågor. Hur bör ett första handläggningsbeslut från skiljenämnden se ut? Tidtabell för förfarandet. Terms of reference. Handläggning av behörighetsinvändningar och jävsfrågor. Editionsfrågor. Muntlig förberedelse. Handläggningen av sena skrifter, nya omständigheter och bevis. Cut-off date? Tidplan för huvudförhandlingen, lokal m.m. Användningen av s.k.minibinders. Recit? Kostnadsräkningar.

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

  - Internationella skiljeförfaranden

  Under det fjärde passet behandlas internationella skiljeförfarandens särdrag. Vad bör man som ombud respektive skiljeman tänka på i ett internationellt skiljeförfarande? Användande av live notes och witnes statements. Hur påverkar det arbetet för ombud respektive skiljemän? Användande av s.k. Redfern schedules. Användandet av post hearing briefs.

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB