En viktig del av miljörätten är att upprätthålla regelverket. När råd och anvisningar inte är tillräckliga återstår sanktioner. Miljörättens sanktionssystem bygger både på allmän förvaltningsrätt men också på straffrätt och andra tvångsingripanden.

Här finns sådant som förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff i form av böter och fängelse. Lagstiftningen innehåller också rättsäkerhetsgarantier för att säkerställa att den enskilde inte blir felaktigt behandlad eller utsatt för godtycke. Sanktionsmöjligheterna har därför blivit tämligen komplicerade att tillämpa, vilket innebär att det krävs kunskaper för att veta hur överträdelser av miljöbalken ska hanteras och vilka rättigheter den enskilde har.

Kursen ”Straff, vite och andra miljörättsliga ingripanden” ger en genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Även begränsningar inklusive delgivningskraven behandlas och en viss fördjupning sker i såväl regler om viten och sanktionsavgifter som miljöbalkens straffregler. Rättspraxis från Högsta domstolen, hovrätterna och Mark- och miljööverdomstolen redovisas och det ges utrymme för deltagarnas egna frågor.

Kursen kommer att behandla sådant som:

 • Miljöbrott och miljöbrottslighet
 • Artskyddsbrott
 • Företagsbot
 • Viten
 • Miljösanktioner
 • Ingripanden enligt miljöbalkens tillsynsregler

Målgrupp

Advokater och jurister. Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete möter frågor som berör olika former av sanktioner inom det miljörättsliga området. Det kan vara i rollen som handläggare i domstol eller på myndighet, advokat eller annan jurist liksom andra konsulter eller rådgivare.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.