Den här kursen på 1,5 dag ger dig, från både straffrättsligt och psykiatriskt/psykologiskt håll, en helhetsgenomgång av det straffrättsliga regelverket i relation till psykiskt avvikande tillstånd.

Det som betonas under kursen är nyheter och tillämpningssvårigheter. Inom området finns viktiga nyheter från de senaste åren, i fråga om både lagändringar och praxis, inte minst genom ett antal avgöranden från Högsta domstolen under senare tid.

Efter en inledande bakgrund behandlas ansvarsrelaterade och påföljdsrelaterade frågor samt hanteringsfrågor. I fråga om ansvarsfrågor berörs bland annat hur bedömningar ska göras rörande handling och medveten handling, uppsåt och oaktsamhet, excess, putativtillstånd och självutlöst rus när det rör sig om tilltalade med olika slags psykiskt avvikande tillstånd. Här behandlas bland annat ny viktig HD-praxis (exempelvis det så kallade samurajmålet, NJA 2012 s 45).

Inom ramen för behandlingen av påföljdsfrågor berörs bland annat nyare praxis rörande påföljdsval respektive straffvärdebedömning. Ett antal mer specifika frågor berörs, däribland hur straffrättsordningen i ansvars- och påföljdsfrågor handskas med tilltalade vars känslomässiga och tankemässiga ålder är betydligt lägre än deras formella ålder. Här är exempelvis NJA 2012 s 564 av intresse, där en sjuttonåring med vad som kan kallas en ”materiell” ålder om 1112 år, fälldes för våldtäkt mot barn för samlag med en tolvåring.

Avslutningsvis ges en överblick över Psykiatrilagsutredningens förslag i relevanta delar. Kursdokumentationen erbjuder rikligt med relevant praxis, förarbeten och liknande.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Utvalda specialfrågor rörande bland annat påföljdsval och bestämning av straffvärde
 • Det straffrättsliga regelverket rörande psykiskt störda lagöverträdare, från såväl straffrättslig som psykiatrisk/psykologisk synvinkel
 • Relevant praxis, inte minst ny sådan från Högsta domstolen
 • Bättre sätt att argumentera i brottmål med olika slags frågor kring psykiska avvikelser

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med brottmål i sitt dagliga arbete, i synnerhet brottmålsadvokater, domare och åklagare.


Kursprogram

 • DAG 1

  Program dag 1

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • DAG 2

  Program dag 2

 • 09.00 – 10.00

  Pass V

 • 10.15 – 12.00

  Pass VI

 • 12.00

  Kursen avslutas.