Strand- och vattenområden är högt eftertraktade för bebyggelse och andra anläggningar. Många privata markägare vill gärna skapa bebyggelse nära vattnet och det kan även få stor betydelse för mer kommersiella projekt. Kursen behandlar ägande, olika rättigheter samt användning av sjöar, åar, hav och stränder.

Livesändning – kurstillfället den 4 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Mycket infrastruktur, såsom ledningar och broar, kräver att bebyggelse sker i strandnära områden. Samtidigt har samma områden ett från ett allmänt perspektiv högt skyddsvärde för att möjliggöra allmänhetens tillgång till områden samt till skydd för växt- och djurliv. Avvägningen av dessa, ibland svårförenliga intressen, präglar hela detta område. Tillkommer gör de svårigheter som finns vad gäller vem som äger vattnet, om det är staten eller ingår i en fastighet (enskilt eller samfällt).

Både ägandet av och olika rättigheter till strand- och vattenområden är särskilt svårt, bland annat på grund av landhöjningar, äldre rätt, ofullständiga register samt lantmäteriförrättningar.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vem äger vatten- och strandområden och hur tar man reda på det?
 • Vilka rättigheter finns (ex fiskerätter, allemansrätt, rätt till brygga mm)? Vad får man göra i vattnet och på stranden, vad kräver tillstånd? (Strandskydd, bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm)
 • Hur fungerar reglerna om strandskydd i praktiken?
 • Är det lätt att få dispens för byggande nära vatten eller ej?
 • LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen), hur fungerar dessa och hur användbara är dem?
 • Får det någon betydelse om den som söker dispens är privatperson eller ett bolag?
 • Hur får man som exploatör tillgång till strand- och vattenområden för bebyggelse?
 • Vilka typer av lösningar för markåtkomst finns och vad är för- respektive nackdelarna?
 • Vilken betydelse får allemansrätten för reglerna om strandskydd, påverkas de av denna urgamla princip?
 • Den nya utredningen (Tillgängliga stränder) vad får den för betydelse om förslagen genomförs?
 • Vad innebär Högsta domstolens avgörande i målet som gäller Båthuset i Stuverum för praxisutvecklingen?

Målgrupp:

Exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, banker, fastighetsmäklare, skogsbolag, lantmätare, bygglovsansvariga, jurister, advokater, m.fl.

 

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Äganderätt och rättigheter

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Fastighetsindelning

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Strandskydd, bygglov och andra tillstånd

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Exploatering

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har bra arrangemang med lysande föreläsare i bra och tillgängliga lokaler.

Lars Nordberg

Östersunds Advokatbyrå

BG Institute är en kursarrangör som erbjuder högsta kvalitet.

Medarbetare på Din Advokat Tollbäck AB