I denna e-kurs beskrivs vad ett surrogatarrangemang är, vilka som ingår ett avtal om surrogatmoderskap, varför de ökat kraftigt i antal samt hur den rättsliga regleringen ser ut i Sverige och andra länder.

Fokus för kursen ligger på de två avgöranden från Högsta domstolen avseende erkännande av utländska surrogatarrangemang som kom i juni och december 2019 samt bakomliggande praxis från Europadomstolen om mänskliga rättigheter. Avslutningsvis berörs behovet av lagstiftning samt pågående internationellt samarbete i frågan.

Som kursdeltagare kommer man, förutom att få en genomgång av gällande rätt och ännu olösta frågor, att bättre kunna ge råd om möjligheter till erkännande av arrangemanget i Sverige och de problem som uppstår för personer som ingått ett avtal med en surrogatmor i ett land där det är tillåtet och möjliga lösningar på dessa.

Som deltagare får du kunskap om:

  • HD:s och Europadomstolens senaste praxis om internationella surrogatarrangemang.
  • Den rättsliga regleringen i Sverige och internationellt.
  • Vilka råd som kan ges när ett barn har fötts som resultat av ett surrogatarrangemang.

Kursinnehåll och upplägg:

  • Inledning och problemställning
  • Argument för och emot surrogati
  • Rättsläget internationellt och i Sverige fram till HD:s nya avgöranden
  • Analys av HD-avgörandena
  • Framåtblickande kommentarer

Målgrupp:

Advokater och jurister med inriktning mot familjerätt samt berörd personal på tex socialnämnd, domstol, svenska utlandsmyndigheter och Skatteverket.

E-kursen omfattar 1,5 lång utbildningstimmar, därtill kommer även kunskapsfrågor.

E-kursen spelades in i början av 2020.