Boutredningsfrågor är ständigt aktuella och nya rättsfall kommer hela tiden även om det är sparsamt med dem. Kursen ämnar ge deltagarna en fördjupad kunskap om utvalda centrala bouredningsfrågor.

Punkter som behandlas under kursdagen:*

 • Boutredningsmannens uppdrag och befogenhet
 • Förvaltning av dödsbon
 • Nyttjande av dödsboets egendom
 • Äganderättsfrågor
 • Tvister med delägare och utomstående – processer
 • Egendom i andra länder
 • Avveckling genom försäljning – skifte
 • Partiella skiften
 • Avtal – tvångsskifte
 • Verkställighet
 • Obestånd

 


 

Målgrupp

Advokater och andra jurister som kommer i kontakt med boutredningar.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I

 • 10.15 - 12.00

  Pass II

 • 12.00 - 13.00

  Lunch (ingår)

 • 13.00 - 14.30

  Pass III

 • 14.45 - 16.00

  Pass IV